• دکتر فرهاد زیویار

  دکتر فرهاد زیویار

  استاندار لرستان
  • مجید منعمی

   مجید منعمی

   معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
  • حمید کشکولی

   حمید کشکولی

   معاون توسعه مدیریت و منابع
  • سیروس ابراهیمی

   سیروس ابراهیمی

   معاون هماهنگی امور اقتصادی
  • احمدرضا دالوند

   احمدرضا دالوند

   معاون هماهنگی امور عمرانی