×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_dropfiles، کامپوننت پیدا نشد

از: ۲۰۲۲-۱۱-۲۱ به: ۲۰۲۲-۱۱-۲۷
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۶۶۸ کل صفحات بازدید شده
۴۰۴ کل بازدیدکنندگان
۳۳۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۷:۴۱ متوسط زمان حضور
۱.۶۵ متوسط صفحه/بازدید
۴۰.۵۹% نرخ ترک