از: ۲۰۲۳-۰۹-۲۵ به: ۲۰۲۳-۱۰-۰۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۹۱۶ کل صفحات بازدید شده
۶۵۱ کل بازدیدکنندگان
۵۳۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۱۸ متوسط زمان حضور
۱.۴۱ متوسط صفحه/بازدید
۵۳.۴۶% نرخ ترک