از: ۲۰۲۴-۰۶-۱۷ به: ۲۰۲۴-۰۶-۲۳
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۲۹۵ کل صفحات بازدید شده
۲۱۵ کل بازدیدکنندگان
۱۸۵ کاربران یکتا
۰۰:۰۲:۴۴ متوسط زمان حضور
۱.۳۷ متوسط صفحه/بازدید
۵۷.۶۷% نرخ ترک