×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_dropfiles، کامپوننت پیدا نشد

از: ۲۰۲۳-۰۳-۲۰ به: ۲۰۲۳-۰۳-۲۶
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۵۹۰ کل صفحات بازدید شده
۴۷۴ کل بازدیدکنندگان
۳۷۷ کاربران یکتا
۰۰:۰۰:۵۰ متوسط زمان حضور
۱.۲۴ متوسط صفحه/بازدید
۶۵.۴% نرخ ترک