از: ۲۰۲۴-۰۳-۰۴ به: ۲۰۲۴-۰۳-۱۰
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۱۶۲ کل صفحات بازدید شده
۱۲۵ کل بازدیدکنندگان
۱۱۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۳:۰۱ متوسط زمان حضور
۱.۳۰ متوسط صفحه/بازدید
۵۲% نرخ ترک