از: ۲۰۲۲-۰۱-۱۷ به: ۲۰۲۲-۰۱-۲۳
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۳۵۳ کل صفحات بازدید شده
۱۸۸ کل بازدیدکنندگان
۱۳۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۶:۲۶ متوسط زمان حضور
۱.۸۸ متوسط صفحه/بازدید
۳۲.۴۵% نرخ ترک