از: ۲۰۲۲-۰۵-۲۳ به: ۲۰۲۲-۰۵-۲۹
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۲۶۱ کل صفحات بازدید شده
۱۴۷ کل بازدیدکنندگان
۱۲۶ کاربران یکتا
۰۰:۰۲:۱۳ متوسط زمان حضور
۱.۷۸ متوسط صفحه/بازدید
۴۲.۱۸% نرخ ترک