پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر است
سن (*)
ورودی نامعتبر است
تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر است
شغل (*)
ورودی نامعتبر است
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟ (*)
ورودی نامعتبر است
چه واحدی مراجعه نموده اید (*)
ورودی نامعتبر است
دفعات مراجه جهت دریافت خدمت در سال اخیر
ورودی نامعتبر است
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار (*)
ورودی نامعتبر است
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
انجام کار بر اساس ضوابط و عدم دخالت قضاوتهای شخصی (*)
ورودی نامعتبر است
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه (*)
ورودی نامعتبر است
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات و نظرات و پیشنهادات شما (*)
ورودی نامعتبر است
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواستها (*)
ورودی نامعتبر است
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به انجام دوباره کاری نباشد (*)
ورودی نامعتبر است
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت" (*)
ورودی نامعتبر است
میزان مراجعه به قسمتها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افرا و امکانات برای دریافت خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
میزان مراجعه به قسمتها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف (*)
ورودی نامعتبر است
احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت (*)
ورودی نامعتبر است
احساس رضایت از کل خدمات دریافت شده (*)
ورودی نامعتبر است
پیشنهاد در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر
ورودی نامعتبر است