پیرو اطلاعیه مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ بدين وسيله به اطلاع متقاضیان شرکت در هشتمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي کشور در سال ۱۳۹۹ مي‌رساند که با توجه به تصميمات متخذه و مساعدت با متقاضیانی که در بازه زماني مقرر (۲۹/۷/۹۹ لغايت ۲/۸/۹۹) نسبت به اعلام وضعيت بومي خود اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه اين دسته از متقاضیان بتوانند در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون (۸/۱۰/۹۹ لغايت ۹۹/۱۰/۱۲)، بر اساس توضيحات مندرج در بند «ب» اطلاعيه مذکور نسبت به ويرايش منحصراً بند بومي نيز اقدام نمايند. لازم به توضيح است امکان تغيير رشته شغل محل برای هیچ متقاضی وجود نخواهد داشت.8.jpg