• دکتر ابوطالب شفقت

  دکتر ابوطالب شفقت

  استاندار لرستان
  • احسان یاوری

   احسان یاوری

   معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
  • علی جهانی

   علی جهانی

   معاون توسعه مدیریت و منابع
  • سیروس ابراهیمی

   سیروس ابراهیمی

   معاون هماهنگی امور اقتصادی
  • احمدرضا دالوند

   احمدرضا دالوند

   معاون هماهنگی امور عمرانی
  • مجتبی ملکی

   مجتبی ملکی

   مدیرکل برنامه ریزی
  • مسلم مرادی سرابی

   مسلم مرادی سرابی

   فرماندار شهرستان بروجرد
  • محمد محمدی نژاد

   محمد محمدی نژاد

   فرماندار شهرستان ازنا
  • کریم خورشید وند

   کریم خورشید وند

   مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی