سایز فونت

دیدار دکتر خادمی استاندار لرستان با دکتر تقی زاده معاون پارلمانی وزارت ورزش وجوانان
تجلیل معاون پارلمانی وزارت ورزش جوانان از استاندار لرستان

در این دیدار نیز مدیرکل حوزه استاندار و مدیرکل ورزش جوانان استان حضور داشتند.

kkkkk.jpg