3428
1
درباره سازمان پدافند غيرعامل كشور

سازمان پدافند غيرعامل كشور باچشم‌اندازها، راهبردها، قابليت‌ها، اصول كلي و اهداف ذيل تاسيس شد:

چشم‌اندازهاي سازمان پدافند غيرعامل كشور از اين قرارند:

 • داراي عزم ملي و باور عمومي در مسئولين و مردم نسبت به رعايت اصول پدافند غير عامل
 • برخوردار از اصول پدافند غير عامل جامع ، توسعه يافته و نهادينه شده
 • توانمند در تأمين حداكثر ايمني و پايداري و به حداقل رسانيدن آسيب پذيري زير ساخت هاي مرتبط در مقابل تهديدات دشمن
 • قادر به ايفاي نقش اساسي در حراست و حفظ استقلال ، تماميت ارضي و سرمايه‌هاي ملي در چرخه نظام دفاعي امنيتي كشور
 • برخوردار از آمايش سرزميني مناسب و متكي به ويژگيهاي جغرافيايي ، جمعيتي وفرهنگي  و اصول دفاع غير عامل در حوزه مختلف با رعايت توزيع و پراكندگي موزون سرمايه ها و فعاليت ها در عرصه ايمن جغرافيا
 • توانمند در توليد دانش فني و برخوردار از پشتوانه تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه پدافند غير عامل با تأثير باز دارندگي بالا و با موفقيت ممتاز در سطح منطقه
 • داراي پشتوانه فرهنگي و حقوقي و قانوني جامع در سطح كشور با قابليت تأمين و اجراي الزامات و ظوابط مربوطه
 • برخوردار از نظام يكپارچه ، هماهنگ و كارآمد پدافند غير عامل كشور با قابليت تعامل سازنده و پيشبرنده با دولت در زمينه اعمال تدابير دفاعي امنيتي در بخش هاي مختلف

راهبردهاي چشم‌اندازهاي سازمان پدافند غيرعامل كشور:

 • تعامل گسترده و فراگير با سازمان ها و ايجاد سازو كارهاي مناسب در جهت ايمن سازي و حفاظت از تاسيسات زيربنايي
 • ساماندهي آمايش سرزمين ملي و آمايش دفاعي از منظر پدافند غيرعامل به منظور استفاده حداكثري از پهنه جغرافيايي كشور
 • ايفاي نقش هدايتي و نظارتي بر سازمان ها و نهادهاي كشوري و لشكري در زمينه مطالعات و طراحي فني طرح هاي پدافند غيرعامل
 • بكارگيري و بسيج امكانات در جهت ارزان سازي، تنوع و ابتكار عمل در سامانه ها و شيوه هاي پدافند غيرعامل
 • استفاده حداكثرسازي از پهناوري و عمق سرزميني و عوارض طبيعي كشور و به كاهش مخاطرات و خسارات
 • ساماندهي مناسب استفاده از فناوري هاي نوين به منظور كاهش آسيب پذيري ناشي از وابستگي و امكان جمع آوري اطلاعات توسط دشمن
 • توسعه و تعامل موثر و سازنده با نهادهاي سياست گذار، قانون گذار و اجرايي كشور
 • توسعه علمي و توليد دانش فني و ارتقاء فناوري و برنامه جامع آموزشي و همچنين ، بهينه سازي توليد صنعتي با استفاده از تمامي ظرفيت ها
 • نهادينه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرح هاي توسعه كشور
 • توسعه فرهنگي و ارتقاء باور عمومي و تقويت عزم و اقتدار ملي نسبت به ايمن سازي مراكز حياتي، حساس و مهم
 • توسعه فرهنگ و نهادينه سازي باور عمومي نسبت به تاثير پدافند غيرعامل در كاهش آسيب پذيري ها

قابليت‌هاي چشم‌اندازهاي سازمان پدافند غيرعامل كشور:

 • پدافند غير عامل، بستر مناسب توسعه پايدار توان ملي كشور
 • پدافند غير عامل، هم راستا با سياست هاي تنش زدايي
 • پدافند غير عامل، پايدارترين، ارزان ترين وصلح آميزترين روش دفاع
 • پدافند غير عامل، بهترين راهكار افزايش آستانه مقاومت ملي
 • پدافند غير عامل، پشتوانه اقتدار ملي
 • پدافند غير عامل، يكي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي
 • پدافند غير عامل، بهترين و مناسب ترين شيوه كاهش مخاطرات و كاهش آسيب پذيري
 • كشورهايي كه توسعه پدافند غير عامل را به عنوان يك سياست دفاعي مستمر در دستور كار خود قرار مي دهند، هيچ گاه در مظان اتهام تهديد بر عليه كشورهاي ديگر قرار نمي گيرند
 • كشورهايي كه پدافند غير عامل را به عنوان يك راهكار اصلي بر مي گزينند، به شرايطي از نظر كاهش آسيب پذيري دست مي يابند كه مطامع كشورهاي تهديد كننده بر عليه آنها كاهش مي يابد
 • در جهان امروز كشورهايي كه نقاط آسيب پذيري آنها فراوان است، و دشمن مي تواند با ضربات سريع، حياتي ترين منابع آنان را منهدم نمايد، عوامل تهديد از بيرون را درون خود ايجاد مي نمايد
 • پدافند غير عامل، مي تواند به يك فرهنگ عمومي در كشور تبديل شود
 • پدافند غير عامل، عنصري است پويا و متحرك؛ لذا بايد همواره در صدر تلاش هاي علمي و پژوهشي قرار گيرد

اصول چشم‌اندازهاي سازمان پدافند غيرعامل كشور:

 • پوشش در همه زمينه ها
 • استتار و نامرئي سازي
 • توليد سازه هاي دومنظوره (موانع)
 • مكان يابي استقرار عملكردها
 • اختفاء با استفاده از عوارض طبيعي
 • كور كردن سيستم اطلاعاتي دشمن
 • حفاظت اطلاعات سيستم هاي حياتي و مهم
 • مديريت بحران دفاعي در صحنه ها
 • فريب، ابتكار عمل و تنوع در كليه اقدامات
 • موازي سازي سيستم هاي پيشنهادي وابسته
 • تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در فضا
 • كوچك سازي، ارزان سازي و ابتكار در پدافند غير عامل
 • مقاوم سازي و استحكامات و ايمن سازي سازه هاي حياتي
 • پراكندگي در توزيع عملكردها متناسب با تهديدات و جغرافيا
 • انتخاب مقياس بهينه از پراكندگي و توجيه اقتصادي پروژه

اهداف كلان چشم‌اندازهاي سازمان پدافند غيرعامل كشور:

 • ايمني سازي مراكز حياتي، حساس و مهم
 • توسعه كمي و كيفي نيروي انساني متخصص
 • ارتقاء قابليت بقا و حفظ كشور در شرايط بحران
 • افزايش آستانه مقاومت ملي و تقويت مولفه هاي مقاومت در مقابل تهديدات
 • فرهنگ سازي و ايجاد باور عمومي در مورد تاثير پدافند غير عامل در كاهش آسيب پذيري
 • كسب امنيت پايدار در توسعه و پايدار سازي زيرساخت هاي حياتي كشور
 • تحقيق و پژوهش، توليد علم و فناوري و فرهنگ سازي و تبديل آن به معارف عمومي
 • تكميل چرخه دفاعي كشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غير عامل
 • نهادينه كردن رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل در طرح هاي توسعه منتهي به ايجاد مراكز طبقه بندي
 • كاهش مجموعه آسيب پذيري هاي كشور و نمايان نمودن اقتدار ملي ناشي از آن به عنوان يكي از مولفه هاي بازدارندگي
 • به حداقل رسانيدن تاثير تهديدات نظامي دشمن بر زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم
 • توسعه كمي و كيفي ظرفيت و توان اجرايي پدافند غير عامل در بدنه مهندسي كشور (مشاوره و اجرا)

 

2018/01/07
Powered by DorsaPortal