4760
1
قرارگاه سايبري
 وظايف قرارگاه پدافند سايبري
1. پايش تهديدات سايبري كشور
2. تهيه، تدوين و تصويب دستورالعمل تخصصي آمادگي دستگاه ها در برابر تهديدات سايبري و نظارت برحسن اجراي آن
3. راه اندازي مركز پدافند سايبري كشور به منظور توليد محصوالت امنيتي و دفاعي كشور
4. تعامل و هماهنگيهاي الزم با كميته پدافند غيرعامل دستگاهها/استانها/مناطق ويژه در تعيين فرضيه ها وسناريوهاي محتمل درحوزه پدافند سايبري
5. هدايت، نظارت و ارزيابي اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل حوزه سايبري
6. برنامه ريزي الزم براي تعيين و اجراي طرح هاي اجرايي پدافند غير عامل حوزه سايبري
7. برقراري ارتباط با مراكز پدافند سايبري دستگاه هاي كشور به منظور تبادل اطلاعات و هماهنگي و هدايت كلي آنها 
 
وظايف دستگاه ها، استان ها و مناطق ويژه در رابطه با پدافند سايبري
1. راه اندازي مركز پدافند سايبري در ارتباط تخصصي وهدايتي با قرارگاه پدافند سايبري كشور
2. تهيه وتدوين الزامات امنيتي و حفاظتي سايبري طرح هاي مصوب وابالغ وتوجيه كليه دست اندركاران نسبت به اجراي آن
3. سازماندهي و بكارگيري نيروي انساني متخصص و استفاده از ظرفيتهاي بسيج و حراست منطبق با فرضيه وسناريو 
4. تهيه چك ليست نظارت و بازرسي بر روند اجراي طرح هاي داراي اولويت
5.  تشكيل تيمهاي بازرسي قبل، حين و بعد از انجام طرح ها و تهيه گزارش هاي لازم
6. برگزاري جلسات درون يا برون سازماني به منظور حصول اطمينان از آمادگي عوامل زيرمجموعه جهت اجراي طرح ها مطابق با وضعيت ها
7. تشكيل جلسات ستادي و تهيه و ارائه برآوردها و تصميمات اجرايي توسط مسئولين
8. اجراي آموزشهاي اوليه و تمرين وظايف بخشي و غيربخشي طرح هادر كليه سطوح زيرساخت 
 
 وظايف مراكز پدافند سايبري
1. شناسايي اهداف امنيت اطلاعات مرتبط با زيرساخت  
2. شناسايي تهديدهاي مرتبط با زيرساخت هاي مبتني بر فضاي سايبري با توجه به اهداف امنيتي
3. شناسايي آسيب پذيري هاي مرتبط با زيرساخت هاي مبتني بر فضاي سايبري با توجه به اهداف و تهديدها
4. تحليل مخاطرات مرتبط با هر آسيب پذيري
5. شناسايي نيازمندي هاي امنيتي مورد نياز در جهت مقابله با مخاطرات و ارائه گزارش به كميته پدافند غيرعامل دستگاه/استان/منطقه ويژه و قرارگاه پدافند سايبري كشور
6. نظارت بر تأمين نيازمندي هاي امنيتي شناسايي شده دردستگاه/استان/منطقه ويژه
7. تحليل و بررسي زيرساخت هاي موجود در جهت تحقق راهبرد امنيتي دفاع در عمق
8. آماده سازي و اعزام تيم واكنش سريع در مواقع وقوع رخداد در جهت مديريت آن
9. كسب آشنايي با آخرين رخدادهاي امنيتي فضاي سايبري در سطح جهان
10. اطلاع رساني هاي عمومي و مديريتي در زمينه امنيت فضاي سايبري
11. برگزاري دوره هاي آموزشي پدافند سايبري براي كاركنان متناسب با نياز دستگاه
12. گزارش موارد كشف بدافزارها و آسيب پذيري ها به قرارگاه پدافند سايبري كشور
13. گزارش هر گونه حادثه سايبري از جمله سرقت هويت افراد مجاز و ورود غيرمجاز به شبكه ها و قطع خدمات به قرارگاه پدافند سايبري
2017/03/29
Powered by DorsaPortal