4367
1
كارگروه راه و شهرسازي
شرح وظايف:
1. شناسايي، طبقه بندي، اولويت بندي مراكز، تاسيسات مهم در حوزه راه و شهرسازي در سطح استان
2. شناسايي مراكز و محل هاي اسكان اضطراري در سطح شهرهاي استان
3. كنترل طرح هاي مطالعاتي مربوط طرح هاي هادي، جامع، شهري و روستايي در خصوص انجام مطالعات و تدوين ملاحظات مربوطه پدافند غير عامل در آن ها
4. تهيه طرح چگونگي تخليه و اسكان اضطراري شهرهاي سطح استان بخصوص استان هاي مرزي و تعيين نقش دستگاه هاي ذيربط در آن براي شرايط اضطراري ناشي از تهديدها و اقدامات نظامي دشمن
5. نظارت بر رعايت دقيق ملاحظات و ضوابط پدافند غير عامل در شهرسازي و معماري در سطح استان
6. پيش بيني آسيب پذيري هاي موجود شهرها در وضع موجود در شرايط تهديدات و اقدامات نظامي دشمن و ارائه راه كارهاي براي برطرف نمودن آنها
7. طراحي و پيش بيني لازم به منظور استفاده چند منظوره از فضاهاي موجود در شهرها براي پناهگاه ها و جان پناه در شرايط تهديدات و اقدامات نظامي دشمن
8. طراحي سامانه مديريت شهري براي ارائه خدمات مورد نياز مادرم در شرايط اضطراري در طرح هاي جامع، شهري و هادي روستايي در سطح شهرهاي استان
9. پيش بيني آسيب پذيري هاي وضع موجود شبكه معابر شهرو معابر ورودي و خروجي شهرها در سطح استان و ارائه راه كارهاي مناسب براي برطرف نمودن انها
10. نظارت بر اجراي دستورالعلي هاي ابلاغي در حوزه شهرسازي و راه به منظور كنترل و هدايت
2017/03/29
Powered by DorsaPortal