4285
1
كارگروه سازماندهي و مشاركت مردمي
شرح وظايف
1. سازماندهي تيم هاي مقابله با شرايط اضطراري مردمي در سطح محله ها، ناحيه ها و مناطق شهري
2. برگزاري آموزش هاي عمومي پدافند غير عامل براي مردم و ارتقا آمادگي لازم در آنان
3. برگزاري آموزش هاي تخصصي براي تيم هاي سازماندهي شده تخصصي براي عمليات جستجو، امداد نجات
4. طراحي چگونگي اداره امور مردم در شرايط اضطراري توسط سازمانهاي مردمي مانند بسيج و...
5. مشاركت در توزيع خدمات و امكانات مورد نياز مردم در شرايط اضطراري و تهديدهاي دشمن
6. طراحي مشاركت در مديريت بحران ناشي از جنگ و تهديدهاي دشمن توسط بسيجيان و نيروهاي مردمي
7. سازماندهي تخصصي بسيجيان و نيروهاي مردمي در دستگاه و سازمانهاي استاني و ارائه به مديران مربوطه براي مقابله با شرايط اضطراري
2017/03/29
Powered by DorsaPortal