4298
1
كارگروه جهاد كشاورزي
شرح وظايف:
1. شناسايي، طبقه بندي و اولويت بندي مراكز مهم، تاسيسات مهم در حوزه جهاد و كشاورزي
2. كنترل و پايش تهديدات تخصصي حوزه بيماري هاي مشترك دام و انسان در سطح استان بخصوص استان هاي مرزي
3. تهيه طرح جامع مقابله با تهديدات تخصصي حوزه جهاد كشاورزي در سطح استان بخصوصي استان هاي مرزي
4. طراحي آموزش هاي تخصصي پدافند غير عامل در حوزه جهاد و كشاورزي در سطح استان
5. اجراي تمرينات و رزمايش هاي مقابله با تهديدات و اقدامات دشمن (ستادي و اجرايي) به منظور حفظ و ارتقا آمادگي در سطح استان
6. تهيه طرح چگونگي تداوم خدمات ضروري و سازمانهاي تابعه در سطح استان براي شرايط اضطراري ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي دشمن
7. تهيه دستورالعمل چگونگي تامين نيازمندي هاي ضروري مورد نياز مردم در حوزه جهاد و كشاورزي در شرايط اضطراري ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
8. پيش بيني ذخيره سازي مواد اوليه و ضروري مورد نياز نيازمندي هاي كالاي اساسي و حياتي مردم براي شرايط اضطراري
9. تهيه طرح تامين و نگه داري و توزيع كالايي اساسي در سطح استان در نقاط امن براي مقابله با اقدامات و تهديدات دشمن .
2017/03/29
Powered by DorsaPortal