4347
1
كارگروه پشتيباني و خدمات شهري
شرح وظايف:
1. سازماندهي سازمانها و ارگانهاي ارائه دهنده خدمات شهري براي شرايط اضطراري
2. تهيه طرح جامع مديريت بحران و مقابله با حوادث براي (قيلي، حين و بعد از بحران ناشي از جنگ در سطح استان
3. ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مختلف اين حوزه از قبيل پزشكي قانوني، متوليان آرامستان هاو .... براي انجام خدمات امور متوفيان و.... در سطح استان
4. تهيه طرح و پيش بيني انجام تمرينات و رزمايش هاي دوره اي براي حفظ و ارتقا آمادگي در حوزه پشتيباني و خدمات شهري در سطح استان
5. پيش بيني و طراحي چگونگي تداوم چرخه خدمات مورد نياز حوزه پشتيباني و خدمات شهري در شرايط تهديدات و اقدامات نظامي دشمن
6. تهيه دستورالعمل هاي مورد نياز حوزه پشتيباني و خدمات شهري براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن و ابلاغ به دستگاه هاي ذيربط
7. نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي ابلاغ شده
8. سازماندهي تيم هاي اضطراري پشتيباني و خدمات شهري براي شرايط اضطراري و مقابله با بحران ناشي از جنگ و تهديدهاي دشمن
2017/03/29
Powered by DorsaPortal