4363
1
كارگروه صنعت، معدن و تجارت
شرح وظايف:
1. شناسايي و طبقه بندي، اولويت بندي صنايع و مراكز مهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان
2. طراحي و پيش بيني چگونگي تداوم چرخه خدمات ضروري و مورد نياز مردم در بخش هاي صنايع، معادن و يازرگاني در سطح استان
3. تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز براي تامين نيازمندي هاي ضروري مردم در بخش غذا، نان و صنايع مرتبط با آن در شرايط اضطراري در سطح استان
4. ذخيره سازي اقلام مورد نياز براي صنايع حوزه غذا و نان و صنايع مربوط به خدمات و نيازمندي هاي ضروري مردم و سامانه هاي تجاري، بازرگاني و معدني
5. ساماندهي و حفظ و ارتقا توامندي هاي تيم هاي اضطراري مورد نياز براي تامين مواد غذايي و اقلام مربوط به صنايع مرتبط
6. پيش بيني و ذخيره سازي مواد و اقلام غذاي اضطراري براي مردم براي مدت معين در سطح أستان
7. ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي مختلف حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن
8. بررسي و پيش بيني آسيب پذيري هاي صنايع، معادن و مراكز تجاري و بازرگاني مرتبط با امور مردم با طبقه بندي مهم در سطح استان
9. نظارت بر اجراي دستورالعمل و ايجاد آمادگي هاي لازم براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
2017/03/29
Powered by DorsaPortal