4276
1
كارگروه انرژي و آب
شرح وظايف
1. شناسايي و طبقه بندي مراكز مهم سطح استان مربوط به حوزه انرژي و آب
2. طراحي و پيش بيني چگونگي تداوم چرخه خدمات حوزه انرژي و آب در شرايط اضطراري در سطح استان
3. تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز براي چگونگي تامين نيازمنديهاي مردم در حوزه انرژي و آب در شرايط جنگ و تهديدهاي دشمن و ابلاغ به دستگاههاي زيربط در سطح استان
4. پيش بيني و طراحي تمرينات و رزمايش هاي دوره اي براي حفظ و ارتقا آمادگي لازم بخش هاي مختلف حوزه انرژي و اب در سطح استان
5. تدوين و ابلاغ طرح جامع مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در حوزه انرژي و اب در سطح استان
6. پيش بيني ذخيره سازي اقلام حوزه انرژي و آب بهداشتي و سالم براي مدت معيني در شرايط اضطراري با همكاري و مشاركت مردم در سطح استان
7. ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مختلف حوزه انرژي و آب براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
8. سازماندهي و ارتقا توامندي تيم هاي مورد نياز شرايط اضطراري در حوزه انرژي براي مقابله با شرايط مختلف بحران ناشي از جنگ و تهديدهاي دشمن در سطح استان
9. نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و ايجاد آمادگي هاي لازم براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
10. بررسي و پيش بيني آسيب پذيري هاي مربوطه به مردم و جغرافياي استان ناشي از صنايع مختلف حوزه انرژي و آب بر اثر تهديدات و اقدامات نظامي دشمن و ارائه راهكار براي مقابله با ان
2017/03/29
Powered by DorsaPortal