4490
1
كارگروه ارتباطات و فناوري اطلاعات (سايبري)
شرح وظايف:
1. شناسايي، طبقه بندي، اولويت بندي مراكز و سامانه هاي مهم استان در حوزه فناوري هاي الكترونيك و ارتباطات و أطلاعات
2. طراحي و پيش بيني چگونگي تداوم خدمات ضروري حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات it سازمانها در سطح استان
3. تدوين دستورالعمل مورد نياز براي چگونگي تامين نيازمنديهاي ضروري مردم و دستگاه ها در حوزه فناوري و اطلاعات و it در شرايط اضطراري
4. اجراي تمرينات و رزمايش هاي دوره اي براي حفظ و ارتقا آمادگي هاي لازم براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در حوزه فاوا (مخصوصا حملات سايبري)
5. ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي مختلف اين حوزه در سطح استان براي مقابله با تهديدات و شرايط اضطراري
6. سازماندهي و ارتقا توانمندي تيم هاي مقابله با عمليات سايبري دشمن در سازمانهاي مختلف (گوهر)
7. تدوين طرح جامع مديريت بحران تهاجم هاي سايبري دشمن در حوزه هاي مختلف
8. نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي ابلاغي مربوط به پدافند غير عامل به منظور حفظ و ارتقا آمادگي لازم در دستگاه هاي مختلف سطح أستان
9. بررسي و پيش بيني اسيب پذيري هاي حوزه فاوا در دستگاه هاي مختلف و ارائه راه كارهاي بر طرف كردن آن
2017/03/29
Powered by DorsaPortal