4693
1
كارگروه امنيتي، انتظامي
شرح وظايف:
1- بررسي و تاييد سطح بندي و اولويت بندي مراكز ثقل و سامانه هاي مهم استان و شهرستان هاي تابعه ارائه شده توسط كارگروه هاي تخصصي
2- جمع آوري اطلاعات - شناسايي، بررسي و تجزيه و تحليل تهديدات امنيتي، دفاعي در مراكز طبقه بندي شده استان شامل تهديدات  (نظامي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ..)
3- شناسايي سامانه هاي بحران زا در سطح استان و شهرستان ها
4- شناسايي آسيب پذيري ها در سطح استان و شهرستان ها در حوزه اداره امور مردم شامل (سامانه هاي تامين مايحتاج عمومي مردم، بهداشت و درمان، خدمات آموزش، امنيتي و اطلاع رساني) 
5- شناسايي نقاط فرعي و يدكي امن براي استقرار مراكز و سامانه هاي مهم در سطح استان
6- يش بيني محتمل ترين تهديدات براي استان
7- طراحي و تمرين طرح هاي برقراري امنيت و نظم اجتماعي در مراحل مختلف مديريت بحران ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي
8- هماهنگي مابين سازمان هاي مرتبط با ماموريت امنيت و انتظامات در مراحل مختلف مديريت بحران ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي
9- نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل هاي ابلاغ شده در مراحل تمرينات و ارتقا آمادگي ها 
 
2017/03/16
Powered by DorsaPortal