4950
1
انتصابات
/DorsaPax/userfiles/image/pdfamiri123456.pdf
1- حكم جناب آقاي محمد موحد پور به عنوان مديركل دفتر استاندار : (دانلود تصوير حكم)
2- حكم جناب آقاي اكبر بابك آرا به عنوان سرپرست بخشداري بر برود غربي :(دانلود تصوير حكم2)
3-حكم جناب آقاي ظهراب عزيزي كيا به عنوان  بخشدار زز و ماهرو :(دانلود تصوير حكم3)
4-حكم جناب آقاي تقي رستم وندي به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان امور اجتماعي كشور:(دانلود تصوير حكم4)
5-حكم جناب آقاي مجيد تخت روانچي به عنوان معاون سياسي دفتر رئيس جمهور:(دانلود تصوير حكم5)
6-حكم جناب آقاي حميد ابوطالبي به عنوان مشاور رئيس جمهور:(دانلود تصوير حكم6)
7-حكم جناب آقاي علي رمضاني به عنوان سرپرست بخشداري بيرانشهر :(دانلود تصوير حكم7)
8-حكم جناب آقاي حبيب اله منصوري به عنوان بخشدار خاوه :(دانلود تصوير حكم8)
 9-حكم جناب آقاي سيدال فعال به عنوان مشاور امنيتي و انتظامي و مدير مركز فوريت هاي امنيتي و اطلاعات و اخبار وزارت كشور(دانلود تصوير حكم9)
10-حكم آقاي حسين كلانتري به عنوان سرپرست اداره كل امنيتي معاونت امنيتي انتظامي وزارت كشور(دانلود تصويرحكم10) 
11-حكم آقاي شهريار حيدري به عنوان سرپرست اداره كل امور مرزي معاونت امنيتي انتظامي وزارت كشور(دانلود تصوير حكم11)
12-حكم آقاي گودرز اميري به عنوان معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع(دانلود حكم12)
13-حكم خانم زارع به عنوان مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه وزارت كشور(دانلود حكم) 
14-حكم آقاي علي طالبي به عنوان رئيس مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور(دانلود حكم) 
15-حكم خانم عصمت سرفرازي به عنوان معاون سرمايه گذاري و فرهنگي اجتماعي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور(دانلود حكم) 
2018/03/03
Powered by DorsaPortal