4895
2
آراي ديوان عدالت اداري
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/4400-dad204.html
 1-موضوع رأي: ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئيس امور مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر موكول نمودن ارتقاي رتبه و طبقه شغلي و نيز اعمال مدرك تحصيلي بالاتر در مورد كارمندان آزمايشي به پايان دوره آزمايشي و تعيين وضعيت رسمي قطعي آنان به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب :
2-موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 31629/ت47882هـ-20/2/1391 هيأت وزيران مبني بر تعيين تفاوت تطبيق در صورت كاهش حقوق ناشي از ماموريت :
3-موضوع رأي: ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به لحاظ مغايرت با قانون :
4- ابطال بند هاي 4و 5 بخشنامه شماره 1/14593/200 -21/2/1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور:
5- وحدت رويه (انتقال سوابق بيمه اي از يك صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر )
6-بلامانع بودن تمديد دوره مديريت حرفه اي
 7-احتساب مدرك تحصيلي بالاتر صرفا براي يكبار در طول خدمت
2017/12/30
Powered by DorsaPortal