445
2
مناقصه

 

فراخون استعلام واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال 1399

استانداری لرستان در نظر دارد استعلام واگذاری خدمات خودرویی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری استعلام  از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد استعلام و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.تاریخ انتشار استعلام در سامانه 1399/02/29

مهلت زمانی دریافت اسناد استعلام از سایت:ساعت 14روز سه شنبه مورخ 1399/03/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1399/03/06

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت

آدرس لرستان خرم آباد چهار راه بانک - میدان استانداری- استانداری لرستان - اداره کل امور اداری و مالی تلفن 33191255-066

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021

استانداری لرستان - اداره کل امور اداری و مالی استانداری لرستان

 

 

1399/02/30
Powered by DorsaPortal