3569
1
كلاس آموزشي اطفا حريق

   شماره و تاريخ مجوز:                   101949        1395/08/09         

حوادث مواد خطرناك

 -1 مقدمه

افزايش مواد شيميايي صنعتي و حوادث ناشي از آن در نيمه دوم قرن 19 موجب جلب توجه مردم به تدويندر مورد حمل و نقل ريلي CIM مقررات ايمني مربوطه گرديد. درسال 1890 موافقتنامه بين المللي شناخته مي شود پس ازجنگ جهاني دوم شبكه جاده ها گسترش RID نوشته شد كه درحال حاضر به نام نوشته شد و پس ازتصويب در ژنو از 19 ژانويه 1968 ADR فراوان يافت و در سال 1950 پيش نويس اجباري شد. در بخشي از اين موافقتنامه ها طبقه بندي مواد خطرناك آورده شده كه درسالهاي پس از آن توسعه يافته است. طبقه بندي نه گانه سازمان ملل متحد مورد موافقت كشورها قرارگرفته و در قوانين حمل ونقل آبي، جاده اي، ريلي و هوايي يكسان مي باشد. كشورهاي مختلف از جمله ايران درتدوين آئين نامه ها و استانداردهاي داخلي خود از همين طبقه بندي استفاده مي نمايند. مشكل موجود عدم شناخت كافي اينطبقه بندي توسط متخصصان دانشگاهي، دانشجويان رشته هاي مرتبط با شيمي، فروشندگان، انبارداران وخريداران مواد شيميايي، آتش نشانان، پليس، كارگران، مهندسان كارخانه هاي فرآوري مواد شيميايي و مردم مي باشد. به علت خطاي انساني و سيستمي درگوشه وكنار دنيا حتي دركشورهايي كه پيشرفته ترين قوانين را دارا مي باشند حوادث مواد شيميايي و خطرناك روي مي دهد و بشر و محيط زيست را موردتهديد قرار ميدهد.

وجود هزاران نوع ماده شيميايي و استفاده هاي مختلف از آن موجب گرديده كه اين مواد در كنار مزايا و خدماتي كه براي انسان دارد سبب سلب آسايش و سلامتي او گردند. با توجه به رشد روز افزون حمل و نقل كالا به وسيله خودروهاي جاده اي اعم از حمل ونقل داخلي ويا صادرات، واردات و به ويژه ترانزيت و ازطرفي موقعيت خاص جغرافيايي ايران بعنوان پل ارتباطي بين اروپا وآسيا و نقش كليدي وتعيين كننده آن درشكوفايي و رونق تجارت شرق وغرب مي طلبد كه ايران از اين فرصت ها بنحو مطلوب بهره برداري ونقش و چين و ويتنام از يك طرف وكشورهاي ( CIS ) خودرا در تعامل با كشورهاي مستقل مشترك المنافع تركيه و سوريه و سايركشورهاي خاورميانه و اروپايي از طرف ديگر ايفا نمايد. در راستاي اهداف مذكور در حال حاضر وزارت راه بطور همزمان درچند سازمان بين المللي عضويت داشته و برحسب مورد تابع مقررات[1] مربوطه به ويژه شرايط و ضوابط كالاهاي خطرناك مي باشد[2]

در مقررات حمل و نقل بايستي 5 محور اصلي مورد بحث قرار بگيرد كه عبارتند از :

1. شناسايي و طبقه بندي كالاها

2. بر چسب ها و علائم ايمني

3. وظايف و مسئوليت هاي افراد و واحدهاي درگير (صاحب كالا، و فرستنده كالا، پرسنل واحدهاي اجرايي

مرتبط با حمل كالاو ...)

4. مستندات و مدارك حمل كالاهاي خطرناك

5. راهنماي اقدامات فوري براي شرايط اضطراري و بحراني

بدين ترتيب مي توان با نگرش سيستمي به حمل كالاهاي خطرناك، موجب افزايش ظرفيت ناوگان در حمل كالاهاي خطرناك با ايمني لازم و كافي گرديد. تمامي كالاهاي خطرناك در هريك از مقررات مذكور طبق فهرست توصيه شده از طرف سازمان ملل طبقه بندي شده اند و براين اساس هر كالايي كه جزء معروف است. UN كالاهاي خطرناك محسوب گردد داراي يك كد چهار رقمي ميباشد كه به كد

-2 تعريف كالاي خطرناك

عبارتند از مواد يا محصولاتي كه در زمان جابجايي، عمليات بارگيري يا تخليه و نگهداري ممكن است باعث انفجار، آتش سوزي، خرابي تجهيزات فني و ساير كالاها و نيز مرگ، مسموميت، آسيب ، سوختگي، تشعشع و يا بيماري انسان يا حيوان گردد.

سميت

سميت، توانايي يك تركيب براي نابود سازي نسوج زنده، اختلال در سيستم عصبي، ايجاد بيماري و در مواردي مرگ فرد (با خوردن، استشمام يا جذب ا ز پوست ) مي باشد.

-3 تفاوت حادثه شيميايي با ديگر حوادث:

-1 با مقادير كم تاثيرات تخريبي و سميت زياد دارد

-2 احتمال آسيب افراد در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بيشتر است.

-3 اثرات آلودگي زيست محيطي بلند مدت دارد(گاهي صدها سال

-4 اطلاعات بيشتر و تخصص مورد نياز است.

-5 تجهيزات تخصصي مورد نياز است

-6 مهارت هاي تخصصي براي استفاده از تجهيزات مورد نياز است.

-4 راهكارهاي حذف يا كاهش ريسك مواد شيميايي خطرناك

-1 پيشگيري از حوادث = كاهش ريسك شيميايي

-1 حذف كامل مواد شيميايي

-2 كاهش نوع و مقدار مواد شيميايي در محيط زندگي

-3 كنترل مواد شيميايي موجود

-2 عمليات مهار، كنترل و خنثي سازي توسط سازمانهاي آتش نشاني و امدادي

-1 پرسنل

10 نفر) / -1-1 پرسنل سازمانهاي آتش نشاني ايران(تهران 5000 نفر، شهرستانها 000

-2-1 گروه هاي هازمت سازمانهاي آتش نشاني

-2 خودروها و تجهيزات تخصصي و عمومي

-3 اطلاعات عمليات در حوادث

نام ماده، نام كالا، شناخت خطرات كالا، ماده اطفايي مناسب، روش مهار نشت، وسايل حفاظت فردي، شعاع تخليه مردم، روشهاي كلي عملياتي استاندارد(راهنما)، رفع آلودگي(محيط، پرسنل، خودرو، تجهيزات، مردم، محيط زيست، انتقال و خنثي سازي)، دانش و مهارت استفاده از تجهيزات تخصصي هازمت)

-5 روشهاي شناسايي مواد

-1 بر اساس نام ماده

UN Number -2 براساس كد

-3 بر اساس لوزي خطر گروه هاي نه گانه

NFPA -4 به كمك لوزي خطر 704

برگه اطلاعات ايمني مواد : MSDS-5

-6 شهود ميزبان: مالك، پرسنل و غيره

Bach no. -7 كد

-8 دستگاه هاي شناسايي مواد بيولوژيك

GC , IR, … : -9 آزمايش در آزمايشگاه

-10 رنگ سيلندرها

-11 مشاهدات محيطي

R , S -12 عبارات

-13 دستورالعمل مواد ناشناخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/07/31
Powered by DorsaPortal