4358
1
اهم طرح و برنامه هاي آينده

اهم طرح ها و برنامه هاي آينده

الف)ايجاد ،تكميل و تجهيز اتاق مديريت بحران.

ب)اجراي برنامه هاي بازسازي مناطق خسارت ديده در اثر پديده هاي طبيعي.

پ)تهيه طرح جامع خطر پذيري استان.

ت)راه اندازي پايگاه اطلاعاتي GIS نقاط آسب پذير سطح استان.

ث)پيگيري اجراي مصوبات و تصميمات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان

ج)هماهنگي و نظارت در زمينه گسترش سيستم هاي موثر پيشگيري، مقاوم سازي ، و بهسازي لرزه اي ساختمان ها ، زيرساخت ها و ابنيه و شريان هاي حياتي و مهم.

چ) پيگيري و تلاش در جهت فراگير نمودن فرهنگ بيمه در حوزه هاي مسكن شهري و روستايي و اماكن تجاري و كشاورزي و دامپروري.

ح)تهيه مطالعات زمين شناسي مهندسي كارست مناطق داراي تنش بالاي آبي در استان لرستان، ارزيابي فرونشست دشت كوهدشت، تهيه نقشه درجه آسب پذيري راه هاي ارتباطي مناطق روستايي شهرستان دورود ناشي اثر زلزله، آسيب پذيري مناطق روستايي شامل كليه زير ساخت ها و ابنيه فني بخش پاپي(شهرستان خرم آباد) در اثر وقوع زمين لرزه.

 

2017/09/04
Powered by DorsaPortal