12146
1
شرح وظايف دفتر

  اهداف و وظايف دفتر امنيتي و انتظامي

 

1.        تهيه اولويت­هاي امنيتي سالانه با ملاحظه تغيير شرايط  هر استان

2.        بروز رساني شناسنامه­ هاي امنيتي استان­ها و شهرستان­ها و تهيه و احصاء آسيب ها و تهديدات استان­ها به صورت سالانه با ملاحظات تقويم امنيتي اماكن حساس و بروز ­رساني اطلاعات اراذل و اوباش

3.        فراهم ساختن زمينه تشكيل به موقع جلسات شوراي تامين استان و ارايه دستور كارمناسب و نظارت بر شوراي تامين شهرستان و امور مربوط به دبيرخانه شتا

4.        برگزاري جلسات مشترك با ساير دستگاههاي حاكميتي بمنظور ايجاد هماهنگي در تصميمات امنيتي استان

5.        تشكيل منظم جلسات شوراي تامين و كميسيون هاي تخصصي، تنظيم صورتجلسات  مربوطه و ابلاغ به مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي مصوبات

6.        دريافت و بررسي خط مشي ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف شوراي امنيت كشور جهت طرح در شوراي تامين استان.

7.        ايجاد بانك اطلاعاتي شامل دستور العمل­ها و قوانين امنيتي و انتظامي و مكاتبات  شورا به منظور نگهداري از اسناد و مدارك

8.        بررسي و پيگيري مصوبات شوراي تامين شهرستان­ها و انعكاس گزارشهاي آنها به شوراي تامين استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد و تهيه شناسنامه سالانه مصوبات­.

9.        جمع آوري اخبار و گزارشات امنيتي و انتظامي از طريق واحدهاي ذيربط استان و تهيه گزارش هاي آماري و تجزيه و تحليل و بررسي مقدماتي و طبقه بندي آنها جهت طرح در شوراي تامين استان و بهره گيري از سيستم GIS

10.     ارزيابي و تطبيق مصوبات شوراي تامين شهرستان­ها با قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و سياست هاي عام امنيتي استان

11.     مراقبت مستمر بر رويدادها امنيتي و انتظامي به منظور ممانعت از تبديل آنها به بحران و آشوب

12.     اعلام نيازهاي آموزشي سالانه و تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات مديران امنيتي، انتظامي استان و برگزاري كارگاههاي آموزشي، دوره هاي آموزشي كارشناسان و مديران باهمكاري ساير دفاتر ذيربط

13.     پيگيري و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي.

14.     شناسايي و پيگيري انجام امور مربوط به نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع هاي دسته جمعي و اتخاذ تدابير و اقدامات پيشگيرانه و هماهنگي دستگاههاي اجرايي و امنيتي و انتظامي در اين زمينه.

15.     پيگيري و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناريه مطابق با قوانين و مقررات مربوطه و هماهنگي با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي ذيربط در اين زمينه.

16.     پيگيري استقرار و ايجاد و يا انحلال پست هاي ايست و بازرسي و واحدها انتظامي بصورت دائم و يا موقت به موجب قوانين و مقررات مربوطه.

17.     بررسي و اقدام درخصوص پيشگيري از جرائم سازمان يافته و مبارزه با ترويج فرق ضاله.

18.     تهيه طرح هاي امنيتي بمنظور رفع معضلات امنيتي در استان ها و شهرستان ها و پيشگيري از حوادث احتمالي

19.     ساماندهي مرزها و فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر مرزهاي استان با كشورهاي همسايه.

20.     پيگيري و اجراي مصوبات شوراي مرزهاي كشور مربوط به استان و تشكيل كميته امنيت و عمران مرزها و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مستقر در مرزها و نظارت بر عملكرد آنها به موجب قوانين مصوب.

21.     بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي مجاز (زميني، هوايي و دريايي) استان به كارگروه مرزهاي رسمي مستقر در وزارت كشور.

22.     همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در استانداري به منظور بررسي، ارائه پيشنهاد و نظارت بر عملكرد بازارچه هاي مرزي.

23.     برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر، سلاح و مهمات، مشروبات الكلي و قاچاق انسان با همكاري واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي ذيربط

24.     هماهنگي مستمر با واحد مرتبط با پدافند غيرعامل در اجراي سياست هاي ابلاغي در سطح استان.

25.     ايجاد زمينه هاي لازم توسعه، تقويت و ارتقاء معيشت و رفاه مرزنشينان در استان

26.     بررسي، تعيين اولويت، پيگيري و نظارت بر پاكسازي مناطق آلوده به مين و مواد منفجره.

27.     پيگيري اجراي قوانين و مقررات مربوط به ورود، اقدامات و تردد اتباع خارجي، احوال شخصيه در حوزه استان.

28.     انجام تعهدات في ما بين سازمانهاي بين المللي و وزارت كشور درخصوص اتباع خارجي.

29.     ساماندهي اتباع خارجي ساكن در استان برابر دستورالعملهاي ذيربط.

30.     دريافت و ثبت گزارش هاي مربوط به تردد مجاز و غيرمجاز اتباع خارجي در حوزه استان و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.

31.     انجام امور مربوط به پذيرش، اسكان، تقاضاي تابعيت، ترك تابعيت، بقاء تابعيت و شناسايي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط

32.     مديريت انجام امور مربوط به آموزش، جرائم، بهداشت و درمان، احزاب، تجمعات سياسي و مذهبي، تردد ديپلماتهاي خارجي در كشور، امور مشكوك التابعين و مدعيان تابعيت ايران وفق قوانين و مقررات.

33.     مطالعه و بررسي در مورد نيازمنديهاي مهاجرين و اتباع خارجي و تهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه جهت اتخاذ تصميم مقتضي.

34.     انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با ايرانيان

35.     تشكيل كميته هاي فرعي جهت رسيدگي به امور مربوط به وضعيت امور مهاجرين و اتباع خارجي.

36.     بررسي وضعيت اتباع خارجي در استان و ارزيابي آثار مثبت و منفي تابعيت خارجي در كشور به منظور ارائه راهكارهاي قانوني.

37.     همكاري با واحدهاي استاني ساير دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي دولتي و واحدهاي ذيربط در امور اتباع خارجي.

38.     نظارت بر آخرين آمار اتباع و مهاجرين خارجي در استان.

39.     بررسي راههاي توسعه آموزش نظم در سطح استان

40.     نظارت بر حسن نحوه ارتباط نيروي انتظامي با مجموعه استانداري بر اساس دستورالعمل ابلاغي

2018/11/22
Powered by DorsaPortal