ثبت نام نیروی امریه سال ۱۳۹۹ به مدت ۴۸ ساعت تمدید گردید.

قابل توجه اینکه اولویت جذب امریه با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند.

amriyeh.png