سایز فونت

نظر به اینکه گاهاً ارگان ها و یا ادارات درخواست اخذ تمام سوابق شناسنامه ای، کیفری و امنیتی نامزدهای دوره قبل را دارند آیا جایگاهی قانوني برای اخذ چنين اطلاعات مربوط به نامزدهاي قبل، از سوي برخي ارگان ها و يا ادارات وجود دارد؟
جواب: خير؛ بر اساس استعلام شماره ۳۵۲۴/۶۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۶۰ مركز اسناد انقلاب اسلامي از شوراي محترم نگهبان و مواد ۴۷ و ۴۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ،مراجع دريافت اطلاعات مربوط به نامزدهاي انتخابات و شيوه دريافت اين اطلاعات تصريح گرديده است و مركز اسناد نيز مي تواند در پاسخ به مسئولين كانوني تشخيص مصلحت در خصوص نفي يا اثبات هريك از موانع مذكور در ماده ۱۰ قانون انتخابات، بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.
چرا در مورد صلاحيت داوطلبان حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي از بخشداري ها استعلام نمي گردد؟
جواب: با استناد به ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس ، مراجع استعلام جهت بررسي صلاحيت هاي داوطلبان انتخابات مجلس تصريح گرديده است؛ لذا نمي توان در اين خصوص از بخشداري ها استعلام بعمل آورد؛ البته بررسي هاي محلي مصرح در ماده۵۰ اين قانون نيز چنين مجوزي را در اختيار بخشداري ها قرار نمي دهد.