از: ۲۰۲۱-۱۰-۲۵ به: ۲۰۲۱-۱۰-۳۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۵۷۱ کل صفحات بازدید شده
۳۳۶ کل بازدیدکنندگان
۲۶۵ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۳۷ متوسط زمان حضور
۱.۷۰ متوسط صفحه/بازدید
۲۰.۵۴% نرخ ترک