از: ۲۰۲۴-۰۴-۲۲ به: ۲۰۲۴-۰۴-۲۸
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۶۵۱ کل صفحات بازدید شده
۴۴۳ کل بازدیدکنندگان
۳۶۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۲۴ متوسط زمان حضور
۱.۴۷ متوسط صفحه/بازدید
۵۰.۵۶% نرخ ترک