از: ۲۰۲۴-۰۷-۲۲ به: ۲۰۲۴-۰۷-۲۸
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۵۹۶ کل صفحات بازدید شده
۴۰۰ کل بازدیدکنندگان
۳۴۱ کاربران یکتا
۰۰:۰۲:۲۵ متوسط زمان حضور
۱.۴۹ متوسط صفحه/بازدید
۵۱% نرخ ترک