از: ۲۰۲۳-۰۹-۲۵ به: ۲۰۲۳-۱۰-۰۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۹۲۲ کل صفحات بازدید شده
۶۵۶ کل بازدیدکنندگان
۵۳۸ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۱۹ متوسط زمان حضور
۱.۴۱ متوسط صفحه/بازدید
۵۳.۶۶% نرخ ترک