از: ۲۰۲۲-۰۶-۲۷ به: ۲۰۲۲-۰۷-۰۳
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۶۱۶ کل صفحات بازدید شده
۳۷۰ کل بازدیدکنندگان
۳۱۵ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۰۰ متوسط زمان حضور
۱.۶۶ متوسط صفحه/بازدید
۳۹.۴۶% نرخ ترک