×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_dropfiles، کامپوننت پیدا نشد

از: ۲۰۲۳-۰۳-۲۰ به: ۲۰۲۳-۰۳-۲۶
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۶۰۰ کل صفحات بازدید شده
۴۸۴ کل بازدیدکنندگان
۳۸۵ کاربران یکتا
۰۰:۰۰:۴۹ متوسط زمان حضور
۱.۲۴ متوسط صفحه/بازدید
۶۵.۷% نرخ ترک