سایز فونت
9696969.jpg سامانه تدارک الکترونیکی دولت
899999999999.jpg فراخون مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال ۱۳۹۹
899999999999.jpg فراخون استعلام واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال ۱۳۹۹
899999999999.jpg  فروش شش دستگاه خودروفرسوده (اسقاطی)
899999999999.jpg   مزایده عمومی املاک عمومی استانداری
899999999999.jpg  مزایده سه دستگاه خودرو
899999999999.jpg  مزایده چهار دستگاه خودرو
899999999999.jpg  فراخون مناقصه  واگذاری خدمات خودرویی استانداری لرستان در سال ۱۴۰۰