دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
حضور كارشناسان بازرسي در بيمارستان شهداي عشاير حضور كارشناسان بازرسي در بيمارستان شهداي عشاير
حضور كارشناسان بازرسي در بيمارستان شهداي عشاير
1397/07/9
پايان فرآيند ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان پايان فرآيند ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان
پايان فرآيند ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي استان
1397/07/22
آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان
آغاز فرآيند ارزيابي شش ماهه دفاتر ستادي استانداري لرستان
1397/07/22
پاسخگويي بر خط تلفن(111) استاندار لرستان پاسخگويي بر خط تلفن(111) استاندار لرستان
پاسخگويي بر خط تلفن(111) استاندار لرستان
1397/07/22
بازديد سرزده از بيمارستان شهيد مدني خرم آباد بازديد سرزده از بيمارستان شهيد مدني خرم آباد
بازديد سرزده از بيمارستان شهيد مدني خرم آباد
1397/07/18
Powered by DorsaPortal