اداره كل امور اداري و مالي
سخن روز :
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
تيم فوتسال منتخب استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب مسابقات كشوري فوتسال كارمندان دولت  توانست به جمع  8 تيم اين مسابقات راه  پيدا كند. تيم فوتسال منتخب استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب مسابقات كشوري فوتسال كارمندان دولت توانست به جمع 8 تيم اين مسابقات راه پيدا كند.
تيم فوتسال منتخب استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب مسابقات كشوري فوتسال كارمندان دولت توانست به جمع 8 تيم اين مسابقات راه پيدا كند.
1396/11/28
جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصيلي ليسانس مشمول اعاده به خدمت نمي باشند. جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصيلي ليسانس مشمول اعاده به خدمت نمي باشند.
جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصيلي ليسانس مشمول اعاده به خدمت نمي باشند.
1396/11/26
برگزاري جلسه توجيهي رابطين ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان استانداري لرستان و واحدهاي تابعه برگزاري جلسه توجيهي رابطين ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان استانداري لرستان و واحدهاي تابعه
برگزاري جلسه توجيهي رابطين ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان استانداري لرستان و واحدهاي تابعه
1396/11/21
مسابقات دارت مردان گراميداشت دهه مباركه فجر بين كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه برگزار شد. مسابقات دارت مردان گراميداشت دهه مباركه فجر بين كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه برگزار شد.
نفرات برتر مسابقات دارت مردان گراميداشت دهه مباركه فجر مشخص به شرح زير شدند: نفر اول عنايت خسروي،نفر دوم قدرت اله طيبي ،نفر سوم عباس رضايي و نفر چهارم ابراهيم ملكشاهي
1396/11/19
كارمندان پيماني شاغل در پست هاي حاكميتي به استخدام رسمي پذيرفته خواهند شد. كارمندان پيماني شاغل در پست هاي حاكميتي به استخدام رسمي پذيرفته خواهند شد.
استخدام رسمي كارمندان پيماني در پست هاي سازماني مربوطه،با رعايت سياست هاي دولت و قوانين و مقررات مربوطه،بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد و صدور مجوز استخدام رسمي از سازمان اداري استخدامي كشور انجام مي شود.
1396/11/19
Powered by DorsaPortal