اداره كل پدافند غيرعامل
برگزاري دوره آموزشي تخصصي پدافند زيستي ويژه رابطين پدافند غ ع دستگاه هاي اجرايي استان.
برگزاري دوره آموزشي تخصصي پدافند زيستي ويژه رابطين پدافند غ ع دستگاه هاي اجرايي استان. ((در راستاي شرح وظايف اداره كل پدافند غ ع استان و به منظور ارتقائ سطح دانش و بينش رابطين پدافند غ ع دستگاه هاي اجرايي دوره آموزشي پدافند غ ع زيستي روز چهار شنبه مورخ 97/12/15 با حضورآقاي دكتر هنري استاد برجسته كشور و با هدف فرهنگ سازي ودانش افزايي افراد پيرامون پدافند زيستي در محل استانداري لرستان برگزار شد))

آقاي وليزاده سرپرست حوزه معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي پيرامو ن دوره آموزشي  طي سخناني  اظهارداشت   آنچه مسلم و محرز است تقدم اصل  پيشگيري بر درمان است وي با بيان اينكه آموزش اندو خته اي است كه  از يكسو منجربه دستيابي و دسترسي  به نتايج ارزشمند ترمي شود  و از طرفي باعث صرفه جويي در زمان ، انرژي ، سرمايه ها و پتانسيل هاي موجود مي گردد گفت  امروزه سلطه گران جهاني با استفاده ازروش هاي جديد به شيوه نرم  و  بدون جنگ و خونريزي و بدون ايجاد حساسيت هاي بين المللي  مقاصد شوم  سلطه جويانه خود را دنبال مي كنند و در اين بين اتخاذ تدابير ،  راهكار ها و تمهيدات پدافند غير عامل و توجه خاص به اصول و ملاحظات حوزه  پدافند غير عامل در مواجه  و مقابله با سلطه گران از اهميت بسزايي برخوردار است   لذا انتظار مي رود گروه هاي مرجع و كساني كه دغدغه اجتماعي دارند بابهره مندي از اهرم هاي در اختيار اعم  از رسانه ها ، مطبوعات ،تريبون ، شبكه هاي مجازي ،روز نامه ها و ....  به اين مهم پرداخته ودر راستاي اجراي اهداف  پدافند غير عامل مشاركت و همكاري داشته باشند .

آقاي سيف مدير كل پدافند غير عامل در اين باره اعلام داشت در حوزه پدافند غير عامل ابتدا بايد تهديدات را شناسايي وبدنبال آن راهكارهاي كاربردي اتخاذ نمود در همين راستاضمن برگزاري دوره هاي مختلف پدافند اعم از زيستي ، سايبري و... در استان  نسبت به   شناسايي  متخصصين و صاحب نظران حوزه پدافندغير عامل اقدام شده ودر سال 96 به راه اندازي شبكه هاي رصد وپايش متخصصين حوزه  پدافند غ ع بخصوص در دستگاههايي كه با سلامت آحاد مردم ارتباط دارند تا كنون 110 نفر متخصص بخش هاي مختلف شناسايي  و آموزش هاي لازم به آنها ارائه تا موجبات گسترش ملاحظات و اصول  پدافند غير عامل در استان فراهم شودهمچنين با تشكيل شبكه رابطين پدافند غير عامل خصوصا رابطين پدافند غير عامل در بيمارستاها سعي در برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلند مدت در حوزه پدافند غير عامل استان مي باشد تا با تشكيل شوراي فصلي نسبت به افزايش دانش  رابطين مذكور برنامه ريزي و اقدام شود.

در اين جلسه توسط استاد برجسته كشور ((آقاي دكتر  هنري )) آموزش هاي مربوط به پدافند زيستي ، سلامت خانواده ، محصولات تراريخته و سبد غذايي سالم خانواد ارائه و به سوالات رابطين پاسخ داده شد
 
 
 
 
 
 
1397/12/19
Powered by DorsaPortal