اداره كل پدافند غيرعامل
برگزاري جلسه شوراي پدافندغيرعامل شهرستان دوره چگني با حضور مديركل پدافندغ ع استان.
برگزاري جلسه شوراي پدافندغيرعامل شهرستان دوره چگني با حضور مديركل پدافندغ ع استان. برگزاري جلسه شوراي پدافندغيرعامل شهرستان دوره چگني با حضور مديركل پدافندغ ع استان و با شركت فرماندار و اعضاي شوراي اداري شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداري.

مديركل پدافند غ ع ضمن تبيين و تشريح آيين نامه اجرائي ماده 58 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه با اشاره به بند 5 آيين نامه مذكور تاكيد كرد كليه دستگاه هاموظف هستند اصول پدافندغ ع را در مطالعه طراحي و اجراي طرح هاي حساس،مهم و نيز تاسيسات زيربنايي و ساخاتمانهاي حساس و شريانهاي اصلي رعايت كنند.

در ادامه ايشان اعلام داشتند دستگاه هاي اجرايي مي بايست در ابتدا نسبت به شناسايي كامل دارايي ها و زير ساخت ها خود اقدام و با استفاده از دستوالعمل سطح بندي دارايي اقدام نمايند. سپس با شناسايي تهديدات احتمالي و تدوين سناريوهاي مقابله با اين تهديدات و انجام رزمايش توانمندي خود را جهت كنترل ومقابله با هرگونه حادثه احتمالي و تهديدات افزايش دهند.

وي يكي از ملاك هاي ارزيابي مديران استاني و شهرستاني را عملكرد آنان در خصوص پدافندغيرعامل عنوان كرد و گفت روساي كارگروه هاي ذيل شوراي پدافندغ ع شهرستان نسبت به برگزاري جلسات خود به صورت مستمراقدام و فعاليت هاي انجام گرفته را جهت تصويب به شوراي پدافند غ ع شهرستان ارسال نمايند.   
 
 
1397/12/13
Powered by DorsaPortal