دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
مصاحبه آقاي ولدي مديركل بازرسي استانداري و نماينده ويژه استاندار در شهرستان كوهدشت با بخش خبري شبكه افلاك
مصاحبه آقاي ولدي مديركل بازرسي استانداري و نماينده ويژه استاندار در شهرستان كوهدشت با بخش خبري شبكه افلاك بعد از برگزاري پنجمين جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان كوهدشت، آقاي ولدي مديركل بازرسي استانداري و نماينده وپزه استاندار در شهرستان كوهدشت با بخش خبري شبكه افلاك مصاحبه و تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه را بيان نمودند.
1398/01/20
Powered by DorsaPortal