اداره كل پدافند غيرعامل
درباره لرستان
شهرستان خرم آباد
 موقعيت رياضي و موقعيت جغرافيايي شهرستان خرم آباد 
شهرستان خرم آباد ﻣﺮﮐﺰاﺳﺘﺎنﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪارﻫﺎي 47  درﺟﻪ و41دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 48درﺟﻪ و 57 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮلﺷﺮﻗﯽ و32 درﺟﻪ و56 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 33 درﺟﻪ و 51 دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮاردارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ازﺷﻤﺎل ﺑﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن سلسله ،از سمت غرب به شهرستان دوره چگني و از سمت جنوب غربي به پلدختر، از سمت جنوب به شهرستان انديمشك از سمت شرق به شهرستانهاي اليگودرز و دورود و از سمت شمال شرق به شهرستان بروجرد محدود مي گردد.توانمديهاي شهرستان خرم آباد:* مركزيت استان لرستان * هويت سوق الجيشي شهرستان *وجود كارخانجات حياتي و مهم همانند پتروشيمي لرستان * تراكم و تمركز بالاي جمعيتي * و قرارگيري در مسير ارتباطي شمال جنوب كشور و .... 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان خرم آباد
 
 
 
شهرستان بروجرد
 
موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان بروجرد

شهرستان بروجرد بين48 درجه و27 دقيقه تا49 درجه و3 دقيقه طول شرقي و33 درجه و36 دقيقه تا34 درجه و6 دقيقه عرض شمالي درشمال شرقي استان لرستان واقع شده است. توانمندي هاي شهرستان بروجرد:* وجود كارخانه هاي داروسازي دام لران و اكسير كه بخش عمده اي از دراوهاي كشور را تامين مي كنند * وجود كارخانجات متعدد منجمله صنايع نساجي و توليد خودرو* قطب توليد محصولات باغي در استان و ....

نقشه تقسيمات سياسي شهرستان بروجرد
 
 
 
 
شهرستان اليگودرز
 
موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان  اليگودرز
 
شهرستان اليگودرزبين48درجه و37دقيقه تا50درجه و3دقيقه طول شرقي و37درجه و44دقيقه تا33درجه و35دقيقه عرض شمالي درناحيه اي كوهستاني درجنوب شرق استان لرستان قراردارد توانمنديهاي شهرستان اليگودرز : *وسعت بيش از 5400كيلومتري شهرستان *منابع آب سطحي زياد* توانمندي در زمينه گياهان دارويي*وجود كارخانجات توليد آرد* قرارگيري بر سر راه اصفهان- به خوزستان* مزارع توليد ماهي و ..... 
 نقشه تقسيمات سياسي شهرستان اليگودرز
 
 
 
 
شهرستان دورود 
موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان دورود
شهرستان دورود كه سابقاً بين النهرين ناميده ميشد در محل تلاقي دو رودخانه تيره كه از كوههاي گرين بروجرد سرچشمه ميگيرد و ماربره كه از اشترانكوه اليگودرز ميآيد، واقع شده است. شهرستان دورود از 48درجه و 46 دقيقه تا 48 درجه و 19 دقيقه طول شرقي و 33 درجه و 17 دقيقه تا 33 درج 45دقيقه عرض شمالي در  شمال استان لرستان قرار گرفته است توانمندي هاي شهرستان دورود: *وجود كارخانه سيمان و كارخانه چدن و .. * پتانسيل و توانايي بالا در جذب توريسم مناطق طبيعي يا همان اكوتوريسم *جاذبه هاي گردشگري مطرح در سطح كشور مانند درياچه گهر * قرارگيري در مسير خط آهن سراسري شمال جنوب* قطب توليد ماهيان سردابي و .... 
 
 نقشه تقسيمات سياسي شهرستان دورود
 
 
 
 
شهرستان كوهدشت 
موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان كوهدشت  
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ46 درجه و 51 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 47درﺟﻪ و 50 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ و 33 درﺟﻪ و 9دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 33درﺟﻪ و 56 دﻗﯿﻘﻪ درﺟﻪ عرض ﺷﻤﺎﻟﯽ و در غرب اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ توانمنديهاي شهرستان كوهدشت:* قطب توليد گندم استان *قطب توليد انار در كشور، بزرگترين انارستان متمركز كشور در اين شهرستان قرار دارد*  پتانسيل بالا در زمينه  ژئوتوريسم و ..... 
 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان كوهدشت
 
 
 
 

شهرستان دلفان

موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان دلفان 
شهرستان دلفان در منتهي اليه شمال غربي استان به مركزيت شهر نورآباد، از47 درجه و 26 دقيقه تا 48درجه و19 دقيقه طول شرقي و 33 درجه و 48 دقيقه تا 34درجه و 22 دقيقه عرض شمالي قرار داشته و ازسمت شمال و شرق به استان همدان، از جنوب شرقي به شهرستان سلسله، از جنوب به شهرستان هاي خرم آباد و كوهدشت و از غرب به استان كرمانشاه محدود ميباشد. توانمنديهاي شهرستان دلفان: قرارگيري در مسير ارتباطي استانهاي لرستان، همدان و كرمانشاه * قطب توليد حبوبات كشور و به ويژه نخودو....  
 

نقشه تقسيمات سياسي شهرستان دلفان

 
 
 
 

شهرستان ازنا

موقعيت جغرافيايي شهرستان  ازنا

اين شهرستان ازشمال به استان مركزي ازجنوب وشرق به شهرستان اليگودرز و ازغرب به شهرستان دورود محدودشده است. شهرستان ازنا براساس آخرين تقسيمات كشوري از دو شهرازنا و مؤمن آباد تشكيل شده است . توانمنديهاي شهرستان ازنا :* قرارگيري در مسير راه آهن سراسري، كارخانه  فرو آلياژكه بيش از50 درصد سيليس مورد نياز كارخانه هاي توليد فولاد كشور راتامين ميكند *كارخانه ذوب آهن ازنا *كارخانه داروسازي باير افلاك كه در دو زمينه داروي دامي وانساني فعاليت مي كند و ....  

 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان ازنا
 
 
 
 

شهرستان پلدختر

موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان پلدختر  
اين شهرستان درجنوب غربي استان بين47درجه و25دقيقه تا48درجه و22دقيقه طول شرقي و32درجه و37دقيقه تا33درجه و20دقيقه عرض شمالي واقع شده است .توانمنديهاي شهرستان پلدختر: *رتبه اول در توليد انجير سياه در كشور*وجود تاسيسات حياتي تلمبه خانه تنگ فني در اين شهرستان * وجود چاههاي نفت * عبور خط لوله سراسري نفت از شهرستان پلدختر  
 
 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان پلدختر 
 
 
 
 

شهرستان سلسله

موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان سلسله  
شهرستان سلسله بين 47 درجه و 50 دقيقه تا 48 درجه و 30 دقيقه طول شرقي و 33 درجه و38دقيقه و34درجه و22دقيقه با 1503كيلومتر مربع مساحت در شمال استان لرستان شده است باشد. توانمندي هاي شهرستان سلسله :*قطب مهم توليدات كشاورزي*قطب مهم توليد ماهيان سردابي* پتانسيل بالاي اكوتوريسم و .....  
 
 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان سلسله
 
 
 
 

شهرستان رومشكان

موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان رومشكان 
شهرستان رومشكان  بين47 درجه و 12 دقيقه تا48  درجه و9 دقيقه طول شرقي و  33 درجه و 22 دقيقه و33درجه و22دقيقه عرض شمالي  با 487كيلومتر مربع مساحت درجنوب غربي استان لرستان واقع شده است. توانمنديهاي شهرستان رومشكان :*قطب توليد در زمينه كاشت صيفي جات و جاليزو ..... 
 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان رومشكان
 
 
 
 
 
 شهرستان دوره و چگني

موقعيت رياضي و جغرافيايي شهرستان دوره چگني 

شهرستان دوره چگني  بين 47 درجه و 36 دقيقه تا 48 درجه و15 دقيقه طول شرقي و 33 درجه و 20 دقيقه و33درجه و53دقيقه با 1629كيلومتر مربع مساحت درغرب استان لرستان واقع شده است توانمندي شهرستان دوره :  كارخانجات توليد سركه و محصولات بيولوژكي در شهرستان دوره چگني*  وجود رودخانه كشكان در اين شهرستان و ....  
 
نقشه تقسيمات سياسي شهرستان دوره چگني
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 2018/02/01
Powered by DorsaPortal