اداره كل پدافند غيرعامل
كارگروه بهداشت، سلامت و بيولوژيك
شرح وظايف:
1. تدوين و ابلاغ طرح جامع مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در حوزه بهداشت، درمان، سلامت و مخصوصا تهديدات بيولوژيك در سطح استان
2. طراحي و اتخاذ تدابير و اقدامات مورد نياز براي حفظ و ارتقا آمادگي و توانمندي برنامه هاي بهداشت، درمان و سلامت در زمينه هاي مختلف در سطح استان
3. طراحي و اتخاذ تدابير و اقدامات مورد نياز براي مقابله با تهديدات بيولوژيك متصور از طرف دشمن در سطح استان مخصوصا استان هاي مرزي
4. ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي مختلف مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت و بيولوژيك براي مقابله بحران هاي ناشي از تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
5. سازماندهي و ارتقا توانمندي تيم هاي مورد نياز اضطراري در حوزه هاي مختلف بهداشت، سلامت و بيولوژيك براي مقابله با تهديدات و اقدامات نظامي دشمن در سطح استان
6. تدوين دستورالعمل در مورد نياز براي چگونگي تامين نيازهاي مردم و مراكز بهداشتي، درماني و بيولوژيك در شرايط جنگ و تهديدهاي دشمن
7. طراحي چگونگي تداوم چرخه خدمات بهداشتي، درماني، در زمينه هاي مختلف در مراكز بهداشتي درماني در سطح استان در شرايط تهديدات مختلف دشمن و اقدامات نظامي
8. طراحي تمرينات و رزمايش هاي دوره اي براي حفظ و ارتقا آمادگي لازم در حوزه بهداشت، سلامت و بيولوژيك
9. طراحي و هماهنگي لازم براي ايجاد و ظرفيت ها و قابليت هاي استان براساس دستورالعمل ابلاغي از مراجع بالاتر در بخش دفاع غيرعامل
10. نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و ايجاد آمادگي هاي لازم براي مقابله با تهديدات نرم و اقدامات نظامي دشمن
تاریخ به روز رسانی: 2017/03/29
Powered by DorsaPortal