2598
1
آموزش

تغييرات مهم قانون صدور چك:

1- قوانين و مقررات چك درباره چكهاي الكترونيكي لازم الرعايه است.

2- بانك مكلف است بنابر درخواست دارنده چك فوراً غير قابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت كند.

3- در صورتي كه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد.

4-جلوگيري از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب هاي صادر كننده چك در تمام بانك ها و موسسات اعتباري، پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غير قابل پرداخت بودن.

5- بانكها مكلفند سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است.

6-راه اندازي چكهاي موردي براي اشتخاصي كه دسته چك ندارند تا بدون نياز به اعتبار سنجي، رتبه بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذينفعان معين فراهم شود.

7-بانك مركزي و مراجع قضايي موظف شدند امكان دسترسي به اطلاعت لازم را براي يكديگر فراهم كنند

8- جلوگيري از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد براي افراد ورشكسته، معر از پرداخت و داراي چك برگشته رفع سوء اثر نشده.

9- دارنده چك مي تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق الوكاله وكيل، طبق تعرفه قانوني را درخواست كند.

10- مجازات بانك ها يا مؤسسات اعتباري متخلف اعم از دولتي و غير دولتي، كارمند و مسئول شعبه مربوط توسط بانك مركزي.

11-لغو مواد (4)، (5)، (6) و (22) قانون صدور چك مصوب 1355.

 

2019/01/30
Powered by DorsaPortal