11919
1
شرح وظايف

اهداف و وظايف دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات استانداري

· نظارت و ارزشيابي وظايف، فعاليتها و مسئوليتها در دستگاههاي اجرايي به منظور تشخيص مسائل و مشكلات و شناخت عوامل مؤثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به وزارتخانه و سازمانهاي مركزي جهت بهره گيري بيشتر در انجام وظايف محوله.

· اجراي ارزيابي فعاليت و عملكرد مديريت دستگاههاي اجرايي استان

· نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي ادارات و مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعملها و ضوابط تعيين شده

· ايجاد هماهنگي با واحد هاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات دستگاههي دولتي مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات ايجاد وحدت رويه و همكاري هاي لازم با گروههاي بازرسي ونهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.

· تهيه گزارش متضمن تجزيه و تحليل ارزشيابي هاي به عمل آمده و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي.

· برقراري ارتباط مستمر با اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات حوزه ستاد وزارت كشور.

· اجراي خط مشي ها ، سياستها و دستورالعملهاي ابلاغي و ارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وظايف محوله.

· نظارت و پيگيري بر حسن اجراي برنامه هاي تكريم مردم و جلب حمايت ارباب رجوع و اجراي نظام ارزيابي اين طرح.

· ارزيابي و رتبه بندي ميزان استقرار طرح و رضايتمندي مردم از انجام طرح و ارائه خدمات.

· ارتقاء سلامت نظام اداري ، اجرا و پيگيري آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه خواري و فساد اداري.

· ارتباط مستمر با دفتر ارزشيابي وزارت كشور و معاونت ذيربط در رياست جمهوري به منظور هماهنگي در نحوه اجراي برنامه هاي ارزيابي و ارزشيابي در دستگاههاي اجرايي استان

· نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات ارزشيابي كاركنان دولت در دستگاههاي اجرايي و مديران استان براساس قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط تعيين شده.

· تهيه برنامه ها و اجراي ارزشيابي نوبه اي كاركنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي

· تهيه و تنظيم و نگهداري شناسنامه ارزشيابي مديران و كارشناسان محققين و متخصصين و كاركناني كه خدمات آنان برجسته تشخيص داده مي شود.

· اجراي برنامه ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاههاي اجرايي استان به منظور تحليل عملكرد آنها و تببين نتايج ارزيابي و ارائه پيشنهاهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روشهاي انجام كار.

· ارزيابي فعاليتها ونظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي مستقر در استان به منظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت اهداف و برنامه هاي تعيين شده و تحليل آنها

· انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهيد رجايي

· نظارت و ارزيابي وظايف و فعاليتها و مسئوليتهاي دفاتر و ادارات استانداري به منظور تشخيص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پيشرفت اهداف و انعكاس به ساير واحدها جهت بهره گيري در انجام وظايف محوله و ارائه گزارش به استاندار.

· تهيه برنامه و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصميم نهايي.

· بررسي فعاليتهاي واحدهاي استانداري، فرمانداريها، بخصوص واحدهاي شهرداريها به منظور ارزشيابي ميزان كارايي و عملكرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.

· ارزيابي فعاليتها و نظارت بر عملكرد دستگاههاي دولتي مستقر در استان به منظور شناخت و اطلاع از چگونگي پيشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.

· تهيه برنامه و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصميم نهايي.

· آموزش و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي آموزشي

· نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارزشيابي ادارات و مديران كل و ملحوظ داشتن دستورالعملها و ضوابط تعيين شده.

· جمع آوري و تقديم اسامي كاركناني كه خدمتشان برجسته تشخيص داده مي شود همراه با شرح فعاليتها و خدمات برجسته آنها به منظور فرام آوردن امكانات تشويق آنان بر اساس آيين نامه و ضوابط مربوط.

· تهيه و تنظيم و نگهداري شناسنامه ارزشيابي مديران و كارشناسان محقق و متخصص و كاركناني كه خدمات آنان برجسته تشخيص داده مي شود.

· تهيه گزارش متضمن تجريه و تحليل ارزشيابي هاي به عمل آمده و نتيجه گيري از آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي جهت مقامات مافوق.

· بازرسي و رسيدگي به امور ارجاعي از طرف استاندار.

· تنظيم برنامه هاي بازرسي موردي و دوره اي و اجراي آن از طريق بازرسيهاي مالي و اداري.

· انجام همكاري هاي لازم با گروههاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.

· تنظيم گزارش از نتايج بازرسيهاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذيربط.

· رسيدگي به شكايات ارزشيابي شوندگان و تهيه گزارش جهت ارائه به شوراي ارزشيابي به منظور صدور رأي قطعي در موارد اختلاف.

· دريافت و بررسي شكايات كتبي مراجعين از كاركنان و واحدهاي استانداري و ديگر ادارات و تهيه گزارش جهت مقدمات مافوق.

· بررسي در مورد صحت و يا سقم موارد مورد شكايت و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي به منظور اطلاع شاكي ار نتيجه رسيدگي به شكايات.

بررسي و پاسخگويي به مراجعات نهاد محترم رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشورو ديگر ارگانهاي مسئول در باب شكايات و خواسته هاي مردمي.

1394/08/11
Powered by DorsaPortal