دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي
عملكرد 6 ماهه اول سال96

1-1. تشكيل كميته مديريت عملكر، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم ذيل كارگروه توسعه مديريت استانداري  و برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات آن:

بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت كشور،كارگروه توسعه مديريت استانداري متشكل از چهار كميته 1. اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي 2. سرمايه انساني و فرهنگ سازماني3. مديريت عملكرد، سلامت اداري وصيانت از حقوق مردم 4. فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك مديريت. تشكيل گرديده است كه در ميان چهار كميته فوق، كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم مربوط به دفتر بازرسي مي باشد كه متشكل از 8 عضو بوده و تا كنون 6 جلسه آن تشكيل گرديده است.      

1-2. انجام فرآيند ارزيابي عملكرد استانداري در قالب جشنواره شهيد رجايي.

در سالهاي گذشته فرآيند ارزيابي عملكرد استانداري همزمان با ساير دستگاههاي اجرايي استان و در كل كشور در پايان هر سال بر اساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه برگزار مي گرديد كه  استانداري لرستان به عنوان يك دستگاه در ارزيابي شركت كرده و نتايج حاصله در جشنواره شهيد رجايي اعلام ميشد. اما در سال 95 بر اساس تفاهم نامه منعقده شماره 52975 مركز مديريت عملكرد و امور بازرسي وزارت كشور با رئيس محترم امور مديريت و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان امور اداري و استخدامي كشور، استانداري ها در سطح ملي و توسط وزارت كشور ارزيابي شده و نتايج حاصل از اين ارزيابي به امور مديريت سازمان استخدامي كشور اعلام خواهد شد.

پس از انجام فرآيند خودارزيابي دفاتر ستادي در سطح استانداري، دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي مرحله كارشناسي نسبت به ارزيابي واحدها اقدام نموده و نتيجه اين ارزيابي نهايتاً از سوي وزارت كشور مورد بررسي قرار گرفته و جهت جمع بندي نهايي و اعلام نتيجه به سازمان امور اداري و استخدامي ارسال خواهد شد.

نتايج ارزيابي سال 95 ارسالي از سازمان امور اداري و استخدامي در دي ماه سال جاري از سوي وزارت كشور اعلام گرديد كه استانداري لرستان با كسب نمره 1372.84 از مجموع 2000 امتياز با احتساب شاخص هاي فاقد موضوعيت در رتبه 11 در ميان 31 استان كشور قرار گرفت.

 

1-3. تدوين و برش شهرستاني شاخص هاي اختصاصي و  ارزيابي فرمانداري هاي استان.

ارزيابي عملكرد فرمانداري ها از سوي وزارت كشور ابلاغ و توسط دفتر مديريت عملكرد و بازرسي صورت ميگيرد. آخرين ارزيابي فرمانداري ها در سال 94 صورت گرفت كه به دليل تداخل زماني با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و عدم ارائه نتايج مطلوب در كل كشور كان لم يكن تلقي و امتياز سال ماقبل آن ملاك ارزيابي فرمانداري ها و نمره فرمانداران قرار گرفت. اما در سال 95 بر اساس نامه شماره 164204 مورخ 4/12/95 و برگزاري ويديوكنفرانس، وزارت كشور خواستار تدوين برش شهرستاني شاخص هاي اختصاصي فرمانداري ها شد كه برش شهرستاني از سوي كارشناسان اين دفتر انجام و طي نامه شماره 70288 مورخ 26/12/95 به وزارت كشور اعلام گرديد. و در تاريخ 25/7/95 وزارت كشور طي نامه شماره 117920 آغاز فرايند ارزيابي عملكرد فرمانداري ها در كل كشور را اعلام نموده و خواستار معرفي رابطين جهت تعريف نمودن نام كاربري و رمز عبور كارشناسان جهت ورود به سامانه ارزيابي عملكرد شد.لذا اين دفتر در پاسخ به نامه فوق، مشخصات رابطين ارزيابي فرمانداري ها و دفاتر ستادي استانداري را طي نامه شماره 36202 مورخ 26/7/96 به وزارت كشور اعلام نمود و برنامه زمانبندي فرآيند ارزيابي عملكرد فرمانداري ها متعاقبا از سوي وزارت كشور اعلام گرديد.

وزارت كشور در تاريخ 8/9/96 طي نامه شماره 145146 جدول زمانبندي ارزيابي فرمانداري ها را ابلاغ نموده و پيرو آن دفتر بازرسي نيز طي نامه شماره 43729 مورخ 8/9/96 آغاز فرآيند ارزيابي عملكرد فرمانداري ها را به دفاتر ستادي و فرمانداري هاي استان اعلام نمود.

اين فرآيند نيز طي سه مرحله بارگذاري مستندات و خود ارزيابي فرمانداري هاي، مرحله كارشناسي دفاتر ستادي و مرحله كارشناسي توسط دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي انجام و نتايج جهت بررسي و اعلام نتيجه نهايي به وزارت كشور اعلام گرديد.  

 

1-4. انجام مكاتبات شامل درخواستها، شكايات و گزارشات واصله.

در سال 96 تعداد 1814 فقره شكايت و درخواست از سوي دفتر بازرسي مديريت عملكرد و امور بازرسي جهت بررسي به دستگاههاي اجرايي استان ارسال شده است.

 

1-5. به روز رساني سامانه بانك اطلاعات مديران استان و شهرستان ها.

اطلاعات مديران استان شامل سه فرم اطلاعات شخصي، سوابق خدمتي و سوابق آموزشي مي باشد كه پس از تكميل در سامانه بانك اطلاعات مديران كشور با نام كابري و رمز عبور هر استان ثبت ميشود. اين سامانه در اوايل سال 92 از سوي وزارت كشور طي نامه اي ابلاغ و پس از نصب در دفتر بازرسي، مشخصات كليه مديران استان در آن ثبت گرديد. و تا كنون به روز رساني گرديده است. همچنين اين سامانه در فرمانداري هاي هر شهرستان نيز نصب و اطلاعات مربوط به مديراني شهرستاني در آن ثبت مي گردد. علاوه بر به روز بودن كارشناسان اين دفتر جهت ثبت مشخصات مديران جديدالانتصاب، در پايان سال نيز طي يك نامه رسمي به كليه دستگاهها و فرمانداري ها مجددا بروز رساني اين سامانه صورت ميگيرد.

 

1-6. انجام بازرسي هاي دوره اي در سطح دستگاههاي اجرايي استان، فرمانداري ها و دستگاههاي اجرايي شهرستانها.

بازرسي هاي دوره اي از فرمانداري ها و دستگاههاي اجرايي استان در شش ماهه اول سال صورت گرفته و بر اساس نامه شماره 42574 مورخ 2/9/96 و جدول زمانبندي شده بازرسي هاي شش ماهه دوم نيز به فرمانداري هاي استان ابلاغ گرديده و در حال انجام مي باشد.

 

1-7. انجام بازرسي هاي موردي در سطح دستگاههاي اجرايي استان، فرمانداري ها و دستگاههاي

اجرايي شهرستانها.

بازرسي هاي موردي بر اساس گزارشات دريافتي و دستورات ابلاغي از سوي مقامات مافوق(نهاد رياست محترم جمهوري، وزارت كشور، استاندار و مدير كل دفتر بازرسي) از دستگاههاي اجرايي و فرمانداري هاي استان صورت گرفته و منوط به زمان مشخصي نيست و به طور مستمر انجام مي پذيرد.

1-8. نظارت بر مأموريت و مرخصي مديران دستگاههاي اجرايي.

مديران دستگاههاي اجرايي موظف هستند كه مرخصي و ماموريت خود را به استاندار محترم اطلاع دهند لذا مسول پايش و جمع بندي اين موراد به عهده دفتر بازرسي مي باشد و پس از جمع بندي و نظارت بر اين موضوع طي گزارشي به استحضار استاندار محترم مي رسد.

1-9. نظارت بر ملاقات مردمي مديران در قالب طرح تكريم ارباب رجوع.

ملاقات مردمي مديران بر اساس بخشنامه اعلامي از سوي وزارت كشور روزهاي دوشنبه هر هفته مي باشد و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي مي باشد. اين امر به صورت بارزسي هاي دوره اي در قالب طرح تكريم ارباب رجوع متشكل از چند تيم ازكارشناسان دفتر صورت مي پذيرد. به اين ترتيب كه در روزهاي دوشنبه به صورت نامحسوس در دفاتر مديران دستگاههاي اجرايي حضور يافته و از نزديك موضوع را بررسي مي نمايند. همچنين مديران دستگاهها بر اساس فرمهاي ارسالي از سوي دفتر بازرسي گزارش ملاقتهاي انجام شده را به صورت هفتگي به دفتر ارسال نموده و طي گزارشي به استحضار استاندار محترم مي رسد.

1-10. نظرات بر حضور به موقع مديران دستگاههاي اجرايي و معاونين ايشان.

 بر اساس مصوبه شماره 3 جلسه مورخ 28/4/96 كميته مديريت عملكرد، سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم و در راستاي تكريم ارباب رجوع، دفتر بازرسي مامور نظارت بر حضور و غياب به موقع مديران در سطح استان گرديده و طي بازرسي هايي بعمل آمده در زمان شروع به كار ادارات ضمن حضور به موقع، ناظر بر حضور و غياب مديران گرديده است.

 

2. گزارش عملكرد شش ماهه اول سال96سامد استان لرستان

گزارش عملكرد شش ماهه اول سال96  سامد استان لرستان در 3 محور  به شرح ذيل آورده شده است:

 

2-1. ثبت و ارجاع موارد دريافتي

ثبت و ارجاع موارد دريافتي در نرم افزار سامد صورت مي پذيرد كه شامل تمامي درخواست ها ، شكايات ، پيشنهادات و گزارشات و ... مي باشد كه از طريق مراجعه حضوري افراد ، تماس با تلفن 111و ساير درگاه هاي مرتبط واصل مي­گردند. لازم به ذكر مي­باشد در 6 ماهه اول سال 96 تعداد 1809 مورد از طريق اين سامانه ثبت و به كارتابل سامد مديران دستگاه­هاي اجرايي ارسال گرديده است. (پيوست شماره 1)

2-2. سامانه تلفني 111

كارشناسان سامانه­ي تلفني 111 كه درگاه اصلي سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت به شمار مي­آيد در 6 ماهه اول سال سال 96 با تعداد 7188 تماس و 8479 دقيقه مكالمه در دو بخش كارشناسي و پيگيري نامه ها اقدام به پاسخگويي، مشاوره ، ثبت موارد و پيگيري نامه­هاي واصله نموده اند.

2-3. دور دوم سفر رياست محترم جمهور به استان لرستان

در جريان سفر مورخ 24/2/1396 رياست محترم جمهوري به استان لرستان تعداد2619 فقره درخواست مردمي جمع آوري گرديده است. پس از وصول نامه­ها توسط اداره كل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري، موارد تلخيص و تعداد 1975 مورد در سيستم سامد ثبت و به دستگاه­هاي ذيربط ارسال شد.(پيوست شماره 2)

جدول موارد ثبتي و ارجاعي سامد به تفكيك سازمان مرتبط- نحوه دريافت (6 ماهه اول سال 96) پيوست شماره 1

 

                                                         نحوه دريافت

سازمان گيرنده

تماس با 111

تماس با 6133

سايت سامد

مراجعه حضوري

مراسم

ملاقات

پست

مجموع

مجموع

318

2

2

1,181

2

6

298

1,809

كميته امداد امام خميني (ره) استان لرستان

599485

424

سرپرستي صندوق كارآفريني اميد استان لرستان

2923027

393

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان لرستان

113933

329

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

586220

246

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان لرستان32

242

بانك هاي ملي استان لرستان

241932

220

اداره كل بهزيستي استان لرستان

326411

198

مديريت شعب بانك سپه استان لرستان

393
98

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

111516

62

مديريت شعب بانك تجارت استان لرستان

5531

60

مديريت شعب بانك ملت استان لرستان

5482

60

بانك هاي كشاورزي استان لرستان

341

1


4

57

مديريت شعب بانك صادرات استان لرستان

4521

57

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان

758

54

بانك هاي رفاه كارگران استان لرستان

5294

40

اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان

618

32

اداره كل تامين اجتماعي استان لرستان

3104

31

بانك هاي قرض الحسنه مهر ايران استان لرستان

426
30

بنياد مسكن استان لرستان

234

27

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

3106

21

شهرداري خرم آباد

662

19

بانك هاي انصار استان لرستان

1141

16

دادگستري استان لرستان
32

16

مديريت شعب بانك مسكن استان لرستان
102

15

شركت آب و فاضلاب شهري استان لرستان

36
12

نيروي انتظامي استان لرستان
12

12

اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان

331

11

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي استان لرستان
23

10

موسسه مالي و اعتباري قوامين استان لرستان1

9
10

اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان لرستان
9

شركت ملي گاز استان لرستان

171

9

اداره كل منابع طبيعي استان لرستان
5

18

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري لرستان
1


6


7

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

131

6

اداره امور شعب بانك توسعه تعاون استان لرستان

14
5

اداره كل ارتباط مردمي و سفرها مركز ارتباطات مردمي1

5

اداره كل تعزيرات حكومتي استان لرستان

11
5

اداره كل راه آهن استان لرستان

112

5

لشكر57 ابوالفضل (ع) لرستان
2
5

دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري لرستان

121

4

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان
1
4

شركت آب منطقه اي استان لرستان
12

4

شركت غله و خدمات بازرگاني استان لرستان(منطقه12)

31
4

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان لرستان1

3

اداره كل راه و ترابري استان لرستان

12
3

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان لرستان

21
3

اداره كل صدا و سيماي مركز استان لرستان

33

اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان


1


11

3

دانشگاه لرستان
1
3

دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري لرستان

21
3

سرپرستي پست بانك استان لرستان
3
3

شركت مخابرات استان لرستان

13

شهرداري بروجرد

21
3

شهرداري دلفان
3
3

صندوق بازنشستگي استان لرستان
2
3

اداره كل امور مالياتي استان لرستان1

2

اداره كل ثبت احوال استان لرستان
11

2

اداره كل حفاظت محيط زيست استان لرستان
2

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان لرستان

1


1

2

جمعيت هلال احمر استان لرستان
2
2

دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري لرستان
1
2

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري خوزستان
1
2

شهرداري اليگودرز

22

شهرداري پلدختر
2

فرمانداري خرم آباد
1
2

لشكر 84 لرستان

 2

مديريت امور عشايري استان لرستان
1
2

مديريت درمان تامين اجتماعي استان لرستان

22

وزارت آموزش و پرورش

1

1


2

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كهگيلويه و بويراحمد1

1

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان لرستان
1
1

اداره كل رسيدگي به شكايات و درخواست هاي مردمي مركز ارتباطات مردمي
1
1

اداره كل شيلات استان لرستان1

1

اداره كل فرودگاه هاي استان لرستان

11

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان
1
1

اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان
1

اداره كل پست استان لرستان

11

اداره كل گمرك استان لرستان
1

دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد لرستان1

1

دانشگاه جامع علمي كاربردي استان لرستان
1

دانشگاه پيام نور ، واحد لرستان

11

دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري لرستان
1

دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري لرستان
1

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري تهران
1

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري كردستان1

1

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري مازندران1

1

دفتر ملي نخبگان استان لرستان
1

شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان

11

شهرداري ازنا
1
1

شهرداري كوهدشت
1
1

فرمانداري بروجرد
1
1

فرمانداري دلفان
1
1

فرمانداري دورود

11

فرمانداري كوهدشت
1
1

 

نامه هاي تقديمي به رياست محترم جمهور در دور دوم سفر به استان لرستان(24/2/1396) پيوست شماره 2

 

رديف

سازمان گيرنده

تعداد

1

اداره كل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري لرستان

832

2

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان لرستان

244

3

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان لرستان

209

4

كميته امداد امام خميني (ره) استان لرستان

183

5

سرپرستي صندوق كارآفريني اميد استان لرستان

106

6

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

104

7

اداره كل بهزيستي استان لرستان

90

8

بنياد شهيد و امور ايثارگران استان لرستان

34

9

سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

20

10

بنياد مسكن استان لرستان

18

11

اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان

17

12

اداره كل تامين اجتماعي استان لرستان

14

13

دادگستري استان لرستان

11

14

اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان لرستان

9

15

نيروي انتظامي استان لرستان

9

16

بانك هاي كشاورزي استان لرستان

7

17

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي استان لرستان

5

18

شهرداري خرم آباد

5

19

اداره كل ارتباط مردمي و سفرها مركز ارتباطات مردمي

4

20

اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان

4

21

مديريت شعب بانك ملت استان لرستان

4

22

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان

3

23

شركت آب و فاضلاب شهري استان لرستان

3

24

لشكر57 ابوالفضل (ع) لرستان

3

25

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان لرستان

2

26

اداره كل تعزيرات حكومتي استان لرستان

2

27

اداره كل حفاظت محيط زيست استان لرستان

2

28

اداره كل منابع طبيعي استان لرستان

2

29

بانك هاي رفاه كارگران استان لرستان

2

30

دانشگاه لرستان

2

31

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

2

32

شركت مخابرات استان لرستان

2

33

لشكر 84 لرستان

2

37

مديريت شعب بانك سپه استان لرستان

2

38

مديريت شعب بانك مسكن استان لرستان

2

39

اداره كل امور مالياتي استان لرستان

1

40

اداره كل راه آهن استان لرستان

1

41

اداره كل نوسازي مدارس استان لرستان

1

42

بانك هاي ملي استان لرستان

1

43

دانشگاه جامع علمي كاربردي استان لرستان

1

44

دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري لرستان

1

45

دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري لرستان

1

46

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري تهران

1

47

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري خوزستان

1

48

دفتر ملي نخبگان استان لرستان

1

49

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

1

50

شركت آب منطقه اي استان لرستان

1

51

صندوق بازنشستگي استان لرستان

1

52

فرمانداري خرم آباد

1

53

مديريت امور عشايري استان لرستان

1

54

مجموع

1,975

تاریخ به روز رسانی: 2018/02/08
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal