دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی
شرح وظايف

- مطالعه ، بررسي و نظارت بركليه امور مديريت و منابع انساني و اداري , رفاهي و استخدامي دستگاههاي اجرايي استان.
-
مطالعه ، بررسي و شناخت نارسائي ها و مشكلات دستگاههاي اجرايي استان در توسعه مديريت و سرمايه انساني وانعكاس آنها به مراجع ذيربط .
-
بررسي وضعيت نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان و صدور مجوزهاي استخدامي براساس اختيارات تفويض شده با هماهنگي دفاتر بخشي ذيربط .
-
نظارت بر اجراي كليه امور اداري , ارائه تسهيلات رفاهي و استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات .
-
بررسي و پيشنهاد در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري و جذب و استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه .
-
انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان در حدود اختيارات  قانوني
-
اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب و ابلاغي شوراي عالي اداري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مرتبط با وظايف سازمان متبوع واعمال نظارت وهماهنگي لازم در اين زمينه .
-
نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري  .
-
نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي در قالب سياستهاي كلي .
-
نظارت بر اجراي مسائل مالي اعم از نگهداري دفاتر , اعتبارات , هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي بر اساس قوانين و مقررات .
-
نظارت بر جمع آوري و تهيه اطلاعات مربوط به نظام اداري مورد نياز واحدهاي بخشي و ساير واحدهاي مركزي سازمان .
-
نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به بر قراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي كليه دستگاه هاي اجرايي استان
-
نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات
-
تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي ( اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) استانداري , فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه .
-
افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان از طريق سازماندهي و آموزش هاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي كلان كشور .
-
تهيه , تنظيم , نظارت,ارزشيابي واجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان دستگاه هاي اجرايي و شهرداريها با همكاري مراجع آموزشي ذيربط.
-
برگزاري دوره هاي آموزشي بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايي بيشتر دستگاه هاي اجرايي ، مشاوران و پيمانكاران با نظام – فني اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .
-
اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .
-
نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاه هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.
-
تهيه برنامه ها و اجراي ارزشيابي نوبه اي كاركنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.
-
همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي.
-
اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي براساس اختيارات تفويض شده .
-
نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي دستگاه هاي اجرايي استان و دريافت عملكرد آنها در اين زمينه.
-
تهيه برنامه ها و اجراي ارزشيابي نوبه اي كاركنان دولت و برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي كنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي
-
همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
-
بررسي و تعيين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت كاركنان با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و مديريت آموزشي مركز .
-
تهيه و تنظيم و برگزاري برنامه ها و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي كليه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و كليه دستگاه ها و سازمان هاي  اجرايي و با استفاده از امكانات استان و با هماهنگي واحدهاي ذيربط در مركز .
-
همكاري و مساعدت در اجراي دوره هاي آموزشي استاني و منطقه اي بمنظور تعيين اهداف و سياستهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ملي و استاني.
-
آموزش بسته هاي نرم افزار بمنظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي مديريت آموزش و بورسها و دفتر انفورماتيك و اطلاع رساني.
-
انجام وظايف دبيرخانه اي شوراي كاربران (سيستم هاي اطلاعات جغرافيائي استاني ) GIS  .
-
ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيائي (GIS) و پايگاه اطلاعات آماري با همكاري معاونت هاي مربوط در سازمان استان .
-
تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليت هاي سازمان نقشه برداري كشور .
-
پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري ،توسعه فن آوري اطلاعات در نظام اداري ، نوسازي اداري ومصوبات شوراي عالي اداري در دستگاههاي اجرايي استان و ارائه گزارش هاي لازم به مراجع ذيربط .
-
تهيه الگو و سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي موجوداستان و استانداري .
-
ارائه خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي مختلف سازمان .
-
طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف .
-
ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي مناسب بمنظور بايگاني , نگهداري , تمركز اسناد , مدارك و اوراق اداري و غير اداري.
-
همكاري و هماهنگي با مديريت آموزش و پژوهش در بررسي ، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي .
-
نظارت ,ارزشيابي و اجراي مطالعات و پژوهش هاي مورد نياز در چارچوب سياست ها و برنامه هاي استان و كشور .
-
اتخاذ تدابير و روش هاي اجرائي مناسب به منظور ايجاد انگيزه هاي لازم در فعاليت هاي سازمانها و دستگاههاي  اجرائي استان.
-
پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول و اصلاحات اداري.
-
انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام كار , تنظيم تشكيلات و سازمان تفضيلي و شرح وظايف  شاغلين پست هاي سازماني  دستگاه هاي اجرائي استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
-
نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه هاي اجرايي استان به منظور انطباق تشكيلات با وضعيت نيروي انساني.
-
بررسي وتأئيد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاههاي اجرائي استان در سقف پستهاي سازماني مصوب ابلاغي و در چارچوب اختيارات تفويض شده.
-
انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان.
-
مراقبت و نظارت بر نحوه اجراي روش هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي استان و  روشها و رويه هاي اختصاصي ابلاغي از سوي دستگاههاي مركز توسط دستگاههاي اجراي استان.
-
پيگيري و انجام امور مربوط به بهره وري دستگاه هاي اجرايي استان و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملي بهره وري ايران.
-
نظارت بر انجام كليه فعاليت ها و روش هاي اداري و تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه.
-
نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كارتاریخ به روز رسانی: 2018/02/08
Powered by DorsaPortal