اداره كل امور اداري و مالي
شرح وظايف دفتر
شرح وظايف اداره كل امور اداري و مالي :
1-انجام كليه امور پرسنلي و اداري كاركنان استانداري،فرمانداري ها و بخشداري ها در حدود اختيارات قانوني تفويض شده.
2-انجام تشريفات قانوني استخدام و تهيه و صدور احكام استخدامي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه در حدود اختيارات تفويض شده.
3-تكميل و تنظيم پرونده هاي پرسنلي و تهيه خلاصه پرونده كاركنان استانداري.
4-اجراي مقررات انضباطي كاركنان استانداري.
5-تهيه و صدور احكام مرخصي هاي كاركنان استانداري در حدود قوانين و مقررات مربوطه.
6- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و برنامه ريزي و پيگيري تشكيل كميته مربوطه.
7-تهيه و صدور احكام انتقال،انتصابات و ماموريت مستخدمين در حوزه استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات.
8-انجام امور پرسنلي، بازنشستگان و موظفين استانداري و واحدهاي تابعه.
9-تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر)در مورد مستخدمين استانداري و واحدهاي تابعه.
10-ثبت و نگهداري تمامي آمار و اطلاعات پرسنلي بر اساس احكام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاري استانداري و واحدهاي تابعه.
11-انجام اقدامات لازم به منظور برقراري تسهيلات رفاهي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
12-دريافت،ثبت و توزيع كليه مكاتبات عادي استانداري اعم از وارده يا صادره.
13-تفكيك و ارجاع نامه هاي رسيده به واحدهاي مربوطه و پيگيري در اين زمينه به منظور تسريع در انجام امور.
14-بايگاني و نگهداري كليه مكاتبات و اسناد و مدارك و اوراق عادي استانداري و انجام امور جاري.
15-نگاهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها براساس اعتبارات تخصيصي به تفكيك مواد و برنامه.
16-انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله هاي رسيده.
17-تهيه و تنظيم و صدور اسناد هزينه و پرداخت هزينه هاي مستمر و غيرمستمر استانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوطه.
18-تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان استانداري.
19-اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست هاي صادر شده.
20-انجام وظايف مربوط به تسجيل طبق قانون محاسبات عمومي اختيارات تفويض شده.
21-رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه.
22-تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال آنها به مراجع ذيربط.
23-نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم.
24-بررسي و تهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه استانداري طبق مقررات و حدود اعتبارات.
25-تهيه و تنظيم و نگاهداري حساب انبار و اسناد خريد.
26-تنظيم سرويس تلفن،روشنايي و تاسيسات و برنامه كار خدمتگزاران،رانندگان و نگهبانان و برنامه كشيك در غير ساعات اداري و نظارت بر نحوه كار آنها.
27-مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثيه استانداري و پيشگيري از بروز آتش سوزي و ساير اتفاقات.
28-نظارت بر انجام امور نقليه و حمل و نقل استانداري و واحدهاي تابعه.
29-رسيدگي به شكايات ارزشيابي شوندگان و تهيه گزارش جهت ارايه به شوراي ارزشيابي به منظور صدور راي قطعي در موراد اختلاف.
30-برنامه ريزي و اجراي ارزشيابي سالانه كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
تاریخ به روز رسانی: 2017/08/24
Powered by DorsaPortal