3286
2
خدمات موجود در دفاتر

رديف
نام دستگاه
خدمات قابل واگذاري
1
تلفن ثابت
صدور قبض المثني
وصل خط پس از پرداخت بدهي
بررسي امكانات واگذاري خط
ثبت نام خط
تغيير نام خط
تغيير مكان تلفن ثابت
كشف مزاحمت تلفني
تغيير نام و مكان تلفن ثابت به طور همزمان
اصلاح نام مشترك روي قبض
بازكردن صفر دوم
بستن صفر دوم
رسيدگي به اعتراضات مشترك به صورت حساب
وصل تلفن به درخواست مشترك
قطع تلفن به درخواست مشترك
فعال سازي خدمات ويژه ( انتقال مكالمه، كنفرانس،انتظار مكالمه،...)
تخليه خط تلفن به درخواست مشترك
اصلاح آدرس مندرج روي قبض
ثبت و حذف اطلاعات در /از سامانه 118
غير فعال كردن خدمات ويژه
تعويض شماره
تعهد از مشترك پس از ايجاد مزاحمت براي بار دوم
تعهد از مشترك به علت سيم كشي غير مجاز
استرداد مبلغ فيش
تكميل يا ويرايش اطلاعات مشترك
ريز مكالمات بر روي لوح فشرده (CD)
چاپ ريز مكالمات
2
برق
درخواست انشعاب و تبديل آمپر و ثبت صدور ارسال و پيگيريب صورت واحدي - ثبت فيش واريزي - ارسال به امور و پيگيري
درخواست انشعاب و تبديل آمپر و ثبت صدور ارسال و پيگيري بصورت جمعي - ثبت فيش واريزي - ارسال به امور و پيگيري
صدور صورتحساب هزينه انشعاب ( فقط درخصوص رديف 1 و 2)
پذيرش درخواست جمع آوري انشعاب و پيگيري
پذيرش تغيير مكان داخلي انشعاب و پيگيري
پذيرش و قطع موقت و نصب مجدد انشعاب
تغيير نام تك فاز
تغيير نام سه فاز
پذيرش كد تعرفه ، تمديد پروانه و اعمال كد جانبازي
پذيرش اصلاح نام و آدرس مشترك
صدور صورتحساب المثني
خدمات تسويه حساب اينترنتي ( پيش محاسبه)
پذيرش آزمايشي كنتور و ارائه نتيجه به مشترك
3
گاز
پذيرش اشتراك جزء
تغيير نام
تسويه حساب
اصلاح قبض
تغيير ظرفيت
پذيرش درخواست تغيير و اصلاح كد مصرف
پذيرش قطع جريان گاز
پذيرش جابه جايي انشعاب و تجهيزات
پذيرش تست كنتور
صدور قبض المثني
3
آب و فاضلاب
درخواست خريد انشعاب (آب،فاضلاب آب و فاضلاب)
 
درخواست تغييرنام
درخواست تغيير مكان،جابجايي كنتور و سيفون فاضلاب
 
درخواست بالاآوردن كنتور
درخواست اصلاح صورتحساب آب بهاء
 
درخواست تغيير واحد
درخواست تغيير خانوار
 
صدور قبض المثني
ارائه تسويه حساب آب بهاء موجر و مستأجر
 
ارائه اطلاعات مصرف مشتركين
ارائه گزارش پرداختي هاي مشتركين
درخواست آزمايش صحت عملكرد كنتور
درخواست تعويض كنتور خراب
درخواست استعلام(دفترخانه)
درخواست تغيير قطر انشعاب
درخواست تغيير ظرفيت قراردادي
درخواست قطع و وصل انشعاب
درخواس تفكيك و ادغام انشعاب
4
ثبت احوال
درخواست تعويض شناسنامه(مجدد)
درخواست صدور شناسنامه المثني
درخواست صدور المثني كارت شناسائي ملي
درخواست تعويض كارت شناسائي ملي
درخواست تغيير نام خانوادگي و حذف پسوند
درخواست رسيدگي از يئت حل اختلاف
درخواست گواهي مشخصات و گواهي تجرد
درخواست استعلام
درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
درخواست اجراي احكام قطعي دادگاه ها
درخواست معرفي به نيروي انتظامي جهت تائيد و احراز هويت
كارت هوشمند ملي ( با فايل عكس)
پيش ثبت نام و نوبت گيري
5
امور مالياتي
اظهارنامه ماليات بند الف
اظهارنامه ماليات بند ب
اظهارنامه ماليات بند ج
اظهارنام املاك
ارائه مفاصاحساب مشاغل خودرو
اظهارنامه مشاغل خودرو
6
پست
پيشتاز
سفارشي
دوقبضه
پست بسته ها
پست خارجه
تاييديه تحصيلي
پست اكسپرس
موارد قراردادي كه اضافه مي شود
فروش دفترچه دانشگاه
7
بيمه سلامت
صدور دفترچه بيمه
تمديد دفترچه بيمه
تعويض دفترچه بيمه
8
سازمان صنعت ، معدن
تشكيل پرونده كسب ايثارگري
9
تلفن همراه
صدور قبض المثني و ميان دوره
وصل مجدد و يا دوطرفه كردن خط پس از پرداخت بدهي يا به تقاضاي مشترك
قطع خط ( به تقاضاي مشترك و يا به دليل مفقودي)
فعال سازي خط اعتباري
فعال سازي خط دائمي
تعويض سيم كارت خراب و يا مفقودي براي مشتركين دائمي و اعتباري
تغيير نام سيم كارت دائمي
تغيير نام سيم كارت اعتباري
فعال سازي خدمات چند رسانه اي (MMS)
خروج از فهرست سياه
تغيير و يا اصلاح آدرس
پيگيري نامه هاي قضايي
ريز مكالمات بر روي لوح فشرده (CD)
چاپ ريز مكالمات
10
استاندارد
صدور اوليه پروانه بهره برداري
11
فني و حرفه اي
ثبت نام در سيستم - مرحله اول
ثبت نام در سيستم - مرحله اول
تمديد كارت مهارت كارگران صنعت ساختمان
تحويل كارت
12
اداره كل دامپزشكي
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه آزمايشگاه
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه مراكز درماني
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه مراكز مايه كوبي
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه داروخانه
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه مسول فني
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه ناظر فني
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد پروانه مجوز خودروهاي حمل دارو و واكسن
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد مجوز مايه كوبي
تشكيل پرونده براي صدور و تمديد شناسنامه بهداشتي دام
13
بنياد شهيد و امورايثارگران 
ثبت نام ، تعويض و تمديد كارت ايثارگري
ثبت نام جهت صدور كارت صدور معافيت يا كسر خدمت نظام وظيفه
14
اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي
درخواست رسيدگي به مشاغل سخت و زيان آور
15
اداره ورزش جوانان
صدور كارت بيمه ورزشي
16
شهرداري
عوارض خوردو
گواهي معامله
نوسازي
نظارت فني
رسيدگي به تخلفات
تفكيك يا تجميع ملك
استعلام
عوارض كسب
پروانه ساخت 3 تا 5 طبقه
پروانه ساخت تا 2 طبقه
پروانه ساخت بيش از 5 طبقه
پايان كار تا 5 طبقه
پايان كار زير 2 طبقه
پايان كار بيش از 5 طبقه
17
بهزيستي
درخواست صدور مجوز فعاليت مراكز
تحويل فرم به تعداد برگ
تكميل پرونده
تحويل پستي
ثبت نام در شبكه اينترنتي
اسكن مدارك ، هر برگ
18
دانشگاه علوم پزشكي
كارت سلامت اصناف
19
آموزش و پرورش
تاييديه تحصيلي دانش آموزان
20
پست بانك
انواع خدمات بانكي-  پرداخت وجوه نقدي يارانه ها-،  ،پرداخت حقوق مستمري بگيران و غيره
 
 
 
دريافت وجوه قبوض آب ،برق ، گاز ، تلفن-
 
 
ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي
 
 
عابر بانك و كارت خوان ، POS
 
21
اداره كل ثبت واسناد
ودرخواست تفكيك عرصه،درخواست اجراي ماده 45،درخواست تجميع پلاك،
 
 
افراز اسناد مالكيت(مرحله اول)،افراز اسناد مالكيت(مرحله دوم)،صدور سند مالكيت به نام وارث(مرحله اول)
 
 
 
صدور سند مالكيت به نام وارث (مرحله دوم)،صدور سند مالكيت اعياني،پلمپ دفاتر تجاري شركت
 
 
 
فراخوان تعويض اسناد مالكيت تك برگي، ابلاغ اوراق اجراييّ،
 
 
خدمات ثبت شركتها و يا تغيير ثبت شركتها، تهيه نقشه تفكيكي آپارتمانها
22
مديريت تامين درمان
 
 
 
-نسخ پزشكان-2-مراسلات پستي
23
بانك انصار
خدمات  بانكي
 
 
پرداخت انواع قبوض
 
 
دستگاه خود پرداز
2017/02/23
Powered by DorsaPortal