4268
1
اسناد بالادستي ICT

Top of FormBottom of Form

ضوابط فني، اجرايي توسعه دولت الكترونيك

فصل اول- اهداف و مديريت كلان دولت الكترونيكي
فصل دوم- باز مهندسي دولت: الزامات فني و زير ساختي كارآمدسازي و چابك سازي دولت
فصل سوم- پايگاه اطلاعات وخدمات پايه دولت: استناد پذيري اطلاعات و مقابله با جعل
فصل چهارم- مراكز تبادل اطلاعات
فصل پنجم- تكاليف فني دستگاه اجرايي
فصل ششم- تكاليف سازمان فناوري اطلاعات ايران
فصل هفتم- ساير ضوابط
 
 

فصل اول- اهداف و مديريت كلان دولت الكترونيكي

ماده 1-تعاريف: در اين مصوبه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند،

1.        شورا: شوراي عالي فناوري اطلاعات.

2.        معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.

3.        وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

4.        كميسيون: كميسيون توسعه دولت الكترونيكي.

5.        سازمان: سازمان فناوري اطلاعات ايران.

6.        دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري .

7.        خوشه‌هاي خدمت: دسته بندي خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در 14 دسته براي ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي متولي خدمات.

8.        پنجره واحد خدمات : موضوع ماده70 قانون برنامه پنجم توسعه و شامل يكپارچه سازي و حذف فرآيند هاي زائد آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي متعدد است.

9.        خدمات فاوا: هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره‌اي يا خدمات مهندسي مشاور در حوزه فناوري اطلاعات و امنيت از جمله:

الف ـ طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي

ب ـ مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح

پ ـ مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه‌اي

ت ـ مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي

ث ـ تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي

ج ـ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

چ ـ مهندسي ارزش

ح ـ پايش و ارزشيابي طرح‌ها

خ ـ خدمات مديريتي

د ـ مديريت طرح

ذ ـ مطالعات اقتصادي

ر ـ امكان‌سنجي، طراحي و مديريت سيستم‌ها

ز ـ نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداري

ژ ـ مطالعات آماري

س ـ ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سيستم‌هاي مختصات جغرافيايي (GPS)وساير سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات جغرافيايي و مكان محور نظير GNAF و SDI

ش ـ ويژه‌سازي، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري

ص ـ برنامه‌ريزي، امكان‌سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده‌سازي، ارزيابي و مميزي نظام‌هاي فناوري اطلاعات

ض ـ معماري اطلاعات، برنامه‌نويسي، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارهاي سفارشي

ط ـ طراحي شبكه‌هاي رايانه‌اي

ظ ـ خدمات برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت شامل تهيه طرح‌هاي جامع، برنامه‌ريزي راهبردي و تدوين معماري سازماني

ع- طراحي، معماري و پياده‌سازي سامانه‌هاي مبتني بر رايانش ابري

 
ماده 2-هدف از اين مصوبه توسعه دولت الكترونيكي با ويژگي هاي ذيل است:
سريع و چابك، مسؤوليت پذير و پاسخگو، فراگير،كارآمد واثر بخش، منعطف وتطبيق پذير، قابل اعتماد، در دسترس، باهماهنگي كامل بين اجزاي دولت و در راستاي ايجاد شفافيت و مقابله با جعل و فساد اداري.

ماده 3-به منظور راهبري و توسعه دولت الكترونيكي در دستگاه هاي اجرايي و مديريت بر اجراي اين مصوبه «كميسيون توسعه دولت الكترونيكي» با تركيب اعضاء ذيل زير نظر دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تشكيل مي شود:

1.        معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور( به عنوان رئيس)

2.        رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران ( نايب رئيس)

3.        معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور

4.        معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس جمهور

5.        وزارت اطلاعات

6.        وزارت امور اقتصادي و دارايي

7.        وزارت كشور

8.        وزارت دادگستري

9.        معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

10.     سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

11.     سازمان ثبت احوال كشور

12.     شركت پست جمهوري اسلامي ايران

13.     بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

14.     دبير شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيك كشور

15.     رؤساي كارگروه‌هاي 14 گانه خوشه‌هاي خدمات به تناسب موضوع

16.     رييس كانون دفاتر خدمات پيشخوان دولت و بخش عمومي غير دولتي كشور

17.     دو نفر متخصص فناوري اطلاعات و يك نفر نماينده صنف مربوطه به انتخاب دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات.

18.     معاون مربوطه در سازمان فناوري اطلاعات ايران (دبير كميسيون).

تبصره 1- اعضاي مربوط دستگاه‌هاي اجرايي از وزارتخانه‌ها معاون مربوطه وزير و در دستگاه‌هاي اجرايي مستقل، رئيس دستگاه يا معاون مربوطه است كه حكم ايشان براي دو سال توسط رئيس كميسيون صادر مي شود.
تبصره 2- شرح وظائف، اختيارات و آيين نامه داخلي كميسيون حداكثر يك ماه پس از تشكيل توسط كميسيون تدوين و به تصويب شورا مي رسد.
تبصره3- كميسيون مجاز به تدوين برنامه‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌هاي اجرايي كارگروه‌هاي هر يك از خوشه‌هاي خدمت، پنجره‌هاي واحد خدمات وكارگروه‌هاي استاني است. مصوبات كميسيون با هماهنگي دبيرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصويب شورا يا شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده 4-دبيرخانه شورا موظف است كارگروه‌هاي
14 گانه خوشه‌هاي خدمات الكترونيكي را به صورت مأموريت محور و در راستاي ايجاد هماهنگي فني و اجرايي بين دستگاه‌هاي عضو مطابق با «پيوست الف» اين مصوبه، تشكيل دهد.
تبصره 1-رييس كارگروه به پيشنهاد دستگاه‌هاي عضو هر كارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبير شورا منصوب خواهد شد. يكي از اعضاي كارگروه توسط رييس كارگروه، به عنوان دبير كارگروه منصوب مي‌شود.
تبصره 2-كارگروه مي‌تواند در حوزه «دولت الكترونيكي»، از همكاري كارشناسان و متخصصين ذي‌ربط استفاده كند.
تبصره 3-كليه مصوبات كارگروه‌هاي
14 گانه براي تصويب به كميسيون ارجاع مي‌شود.
تبصره 4-كميسيون مي تواند بنا به ضرورت  و متناسب با فعاليت‌ها، دستگاه‌هاي ذيل كارگروه‌ها را  تغيير دهد.

ماده 5-كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند، كارگروه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاه را به منظور ايجاد هماهنگي در برنامه‌ريزي، اجرا ونظارت بر توسعه خدمات الكترونيكي و اجراي كليه مصوبات مربوط به توسعه دولت الكترونيكي و كميسيون ايجاد كنند.
الف) اعضاي كارگروه:

1.        رييس دستگاه (رئيس )

2.        بالاترين مقام  فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه يا عناوين مشابه (دبير)

3.        معاون توسعه مديريت و پشتيباني دستگاه يا عناوين مشابه

4.        يكي از معاونان تخصصي دستگاه به پيشنهاد رييس دستگاه

5.        دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوري اطلاعات و بهبود فرآيندها به تشخيص رئيس دستگاه

6.        مسؤول روابط عمومي واطلاع رساني دستگاه يا عناوين مشابه

تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين مصوبه، دبير كميته موضوع اين ماده را به عنوان نماينده تام الاختيار و صاحب نظر خود با امضاي بالاترين مقام دستگاه به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايد.
تبصره 2- مديركل فناوري اطلاعات دستگاه يا عناوين مشابه، مسؤوليت پيگيري و اجراي تكاليف مندرج در اين مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره‌اي اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شورا ارسال نمايد.
تبصره 3- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند در راستاي توسعه فناوري اطلاعات و ارايه خدمات الكترونيكي با كيفيت وكميت بيشتر به مردم، نسبت به پيشنهاد ارتقاي جايگاه و ساختار جديد واحدهاي فناوري اطلاعات اقدام كنند. معاونت پس از بررسي و تاييد، ساختار جديد را ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 6-استانداري‌هاي كشور مكلفند، كارگروه «توسعه دولت الكترونيكي استان» را به منظور توسعه يكپارچه خدمات الكترونيكي، ايجاد استان الكترونيكي و هوشمند تشكيل دهند مصوبات كارگروه در چارچوب مصوبات شورا و كميسيون براي كليه دستگاه هاي اجرايي استان الزامي است.
اعضاي كارگروه:

1.        استاندار(رييس)

2.        معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري يا عناوين مشابه (نايب رييس)

3.        مديركل فناوري اطلاعات و ارتباطات استان( نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان دبير )

4.        مديركل امور اقتصادي و دارايي استان

5.        شهردار مركز استان

6.        رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي استان

7.        2 نفر از مديران فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي استاني به پيشنهاد استاندار

8.        مديركل دفتر فناوري اطلاعات استانداري يا عناوين مشابه

9.        مديرعامل شركت مخابرات استان

10.     يك نفر صاحب نظر از دانشگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي به پيشنهاد دبير و تاييد رييس كارگروه

11.     يك نفر نماينده صنف مربوطه به پيشنهاد دبير و تاييد رييس كارگروه

تبصره- استانداران مي‌توانند بنا به درخواست فرمانداران كارگروه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي شهرستان را در سطح فرمانداري با اعضاي نماينده دستگاه‌هاي ذيربط و مشابه كارگروه‌هاي استاني تشكيل دهند. نحوه تشكيل، وظائف و اختيارات  اين كارگروه به تصويب كميسيون مي رسد.
 

فصل دوم- باز مهندسي دولت: الزامات فني و زير ساختي كارآمدسازي و چابك سازي دولت

ماده 7-معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الكترونيكي مصوب كميسيون و مصوبات مرتبط با دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري، موظف است اصلاحات ساختاري لازم رابه منظور ايجاد يكپارچگي در مديريت و توسعه دولت‌الكترونيكي و چابك سازي دستگاه ها، به عمل آورد.
تبصره-اصلاحات ساختاري بايد به گونه‌اي باشد كه منجر به يكپارچگي كليه امور فناوري اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌ها و واحدهاي تابعه در يك ساختار منسجم تحت نظر بالاترين مقام اجرايي دستگاه و با هدف چابك‌سازي ارائه خدمات الكترونيكي دستگاه شود. كليه مسؤوليت‌هاي اجرايي توسعه دولت الكترونيكي بر عهده رئيس اين واحد است.

ماده 8-كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند برنامه اجرايي توسعه خدمات الكترونيك خود را ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ مصوبه تهيه و به كميسيون ارسال كنند. هرگونه تخصيص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه منوط به تصويب برنامه دركميسيون است و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است پس از تأييدكميسيون نسبت به موارد فوق اقدام نمايد.

ماده 9-كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پايان سال
1393 و در چارچوب پيوست (ب) تهيه و به معاونت ارسال كنند. هرگونه ارائه خدمت الكترونيكي و تخصيص منابع اعم از تجهيزات، اعتبار و نيروي انساني بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تاييد معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماري خدمات دولت الكترونيكي ابلاغي كميسيون،  ممنوع است. معاونت پس از تأييد خدمت كد منحصر به فردي را به خدمت مذكور تخصيص مي‌دهد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي موظف است با رعايت مفاد ماده 8 كليه منابع مورد نياز ارائه خدمت را پس از تاييد شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
تبصره1- شناسنامه خدمات بايد با رويكرد يكسان‌سازي فرايند ارايه خدمات در واحدهاي مختلف دستگاه تدوين شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گيرد.
تبصره2- شناسنامه خدمات شامل اقلام اطلاعاتي زير است:

1.        كد خدمت

2.        منشا قانوني و مقرراتي ارائه خدمت

3.        نوع خدمت (حاكميتي- حمايتي- تصدي) براساس چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري

4.        ذينفعان خدمت

5.        نيازمندي‌هاي اطلاعاتي و اسنادي خدمت از ذينفع (در قالب كاربرگ‌هاي الكترونيكي)

6.        نيازمندي‌هاي اطلاعاتي (نظير مجوز، استعلام و...) خدمت از ساير دستگاه‌ها

7.        نيازمندي‌هاي احراز هويت حقيقي و حقوقي

8.        مجوز و تعرفه دريافت هزينه و شماره حساب آن

9.        ذكر ضرورت‌هاي مراجعه حضوري

10.     فرآيند زماني بررسي و ارائه خدمت.

11.     فهرست واحدهاي سازماني درگير در ارائه خدمت.

ماده 10-معاونت موظف است با بهره‌گيري از مصوبات كارگروه موضوع ماده 62  و 70  قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مصوبات كميسيون، به منظور چابك‌سازي و شفاف‌سازي دولت، كارآمدسازي و اثربخشي فرايندها، نسبت به باز مهندسي فرآيندهاي ارائه خدمات دولت با رويكرد  معماري سرويس‌گرا[1] و به‌روش‌هاي مديريت و راهبري خدمات فناوري اطلاعات اقدام كرده و پيشنهادهاي خود را براي بررسي وطرح در كميسيون ارائه كند.

ماده 11-معاونت موظف است كليه فرآيندها، شناسنامه‌هاي خدمات تاييد شده و بازمهندسي شده را ضمن ارسال به دبيرخانه شورا حداكثر يك هفته پس از تصويب در درگاه خود منتشر كرده و براساس مقررات مصوب نسبت به اصلاح فرآيندها و ساختارهاي متناظر آن اقدام كند.

ماده 12-دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين مصوبه، چارچوب (مستند) معماري سازماني را به نحوي كه شامل باز مهندسي كليه خدمات و فرايندهاي خود باشد، به دبيرخانه شورا ارائه كنند. به روز رساني معماري سازماني دستگاه‌ها هر دوسال يكبار بر اساس مصوبات شورا و كميسيون الزامي است.

ماده 13-دستگاه‌هاي اجرايي موظفند:

1.        با رعايت مفاد ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه تمهيدات لازم را جهت ايجاد و تخصيص شناسه پيگيري براي كليه خدمات الكترونيكي مربوطه فراهم كنند. به نحوي كه به ازاي مراجعه اشخاص براي دريافت خدمت از طريق درگاه دستگاه يا دفاتر خدماتي يك شناسه پيگيري توليد شود. اين شناسه پيگيري بايد تا ارائه نهايي خدمت، امكان پيگيري و كسب اطلاع از آخرين وضعيت درخواست وكليه رويدادها و فعاليت‌هاي انجام شده توسط دستگاه را با ذكر زمان و مسؤول انجام خدمت از طريق درگاه يا سامانه‌هاي پيام رسان يا سامانه‌هاي مركز تلفن فراهم كند.

2.        شناسه پيگيري كليه خدمات الكترونيكي خود را از سامانه‌اي كه معاونت به منظور توليد شناسه يكتا ايجاد مي‌نمايد، دريافت كنند، به گونه‌اي كه كسب استعلام‌ها و دريافت مجوزها به صورت الكترونيكي و در صورت لزوم با استفاده از امضاي الكترونيكي و بستر ارتباطي امن و اختصاصي زيرمجموعه شبكه ملي اطلاعات انجام شود. ارائه خدمات بايد از طريق درگاه دستگاه اصلي فراهم شده و امكان بررسي آخرين وضعيت خدمت در درگاه دستگاه فرعي نيز ميسر باشد.

تبصره- در صورتي كه بخشي از ارائه خدمت بر اساس قوانين و مقررات نيازمند پرداخت هزينه باشد، لازم است درگاه دستگاه اصلي امكان پرداخت الكترونيكي را فراهم كرده يا به طريقي امكان تأييد پرداخت انجام گرفته از ساير درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي را فراهم كند.

ماده 14-معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است در بخشنامه و لايحه بودجه سنواتي رديف برنامه‌اي مشخصي را در هريك از امور چهارگانه براي توسعه و استقرار دولت الكترونيكي در نظر گرفته و كليه اعتبارات مربوطه را در اين رديف‌ها تجميع كرده و اقدامات لازم در راستاي تأمين وتخصيص اعتبارات لازم براي طرح‌ها وپروژه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي را بعمل آورد. تخصيص بودجه به پروژه‌هايي صورت مي‌گيرد كه الزامات و مصوبات مربوطه شامل اين مصوبه را رعايت كرده باشند. بدين منظور مبادله كليه موافقتنامه‌ها و تخصيص اعتبارات موضوع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه بايد پس از بررسي فني سازمان و تأييد دبيرخانه شورا انجام شود.

ماده 15-سازمان موظف است به منظور صيانت از حقوق كاربران و ايجاد رقابت در بازار نسبت به بررسي شرح خدمات پروژه‌هاي خدمات دولت الكترونيكي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اجراي آنها به روش‌هاي مختلف تأمين منابع مالي و اجرا،  نظير ساخت، بهره‌برداري و انتقال[2]يا ساخت، بهره‌برداري و مالكيت[3]، اجاره به شرط تمليك و نظاير آن  اقدام كرده و هزينه‌هاي عرضه خدمات را بررسي نموده و  جهت تصويب به شورا ارايه كند. است. دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب مقررات با تأييد مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهي شركت‌هاي بخش خصوصي هستند.
تبصره- احراز صلاحيت فني و اجرايي براي ارايه خدمات دولت الكترونيكي توسط بخش خصوصي و اعطاي مجوزهاي مربوطه برعهده سازمان است.

ماده 16-سازمان موظف است نسبت به تهيه چارچوب تعامل پذيري دولت[4] وكليه ضوابطي كه متضمن يكپارچگي فني واجرايي پياده‌سازي برنامه‌هاي دولت الكترونيكي است، با استفاده از ظرفيت فني و مشاوره‌اي شركت‌ها و موسسات داخلي اقدام كند.

ماده 17-سازمان موظف است با همكاري معاونت ضوابط و معيارهاي ارزيابي كيفي خدمات الكترونيكي ارائه شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي را به نحوي تدوين كند كه متضمن دريافت ميزان رضايتمندي ذي‌نفعان، سرعت و دقت ارائه خدمت، كارايي و اثربخشي خدمت، ميزان پاسخگويي و شفافيت اطلاعات و خدمات باشد.

ماده 18-دبيرخانه شورا موظف است با همكاري معاونت تا پايان سال اول ابلاغ مصوبه، ضوابط توليد اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي را با رويكرد «اطلاعات به منزلهٔ دارايي[5]»  و تعيين شاخص‌هاي مفيد بودن و وزن‌دهي به اطلاعات را تدوين و ضمن ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي مربوطه را به اجرا گذارد.
تبصره: بدين منظور وزارت با همكاري معاونت، حمايت‌هاي لازم (شامل: آموزش، تسهيلات مالي و ساير ملزومات) را به منظور ايجاد شركت
هاي تخصصي به عمل خواهد آورد.

ماده 19-وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط و مشاركت دبيرخانه، ضوابط و الزامات اجرايي پذيرش اسناد مالي – حسابداري الكترونيكي نظيراسناد كاغذي را مطابق بند «ب» ماده (48) قانون برنامه پنجم، تدوين و طي حداكثر شش ماه براي اجرا ابلاغ كند.

ماده 20-دبيرخانه شورا موظف است با همكاري معاونت و دستگاه‌هاي ذيربط ضمن تشكيل كارگروه حقوقي فاوا نسبت به تنقيح كليه قوانين و مقررات حوزه فاوا و تدوين پيش‌نويس مقررات موردنياز اقدام نمايد. دبيرخانه شورا مي‌تواند در صورت نياز به اصلاح قوانين و مقررات نظير بخش فرآيند تهيه و بررسي اسناد مالي قانون محاسبات عمومي يا لزوم تصويب قوانين جديد نظير تراكنش‌هاي الكترونيكي (تراكنش مالي، استنادپذيري وجمع‌آوري ادله الكترونيكي)، حريم خصوصي و حمايت از داده‌ها  و پايگاه‌هاي اطلاعات، دولت الكترونيكي  (با رويكرد يكپارچگي در تعاملات الكترونيكي سه قوه)، قانون جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از مشتريان (مصرف‌كنندگان) پيش نويس لوايح مورد نظر را با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين مصوبه تدوين و به مراجع ذي‌صلاح ارايه كند.

 

فصل سوم- پايگاه اطلاعات وخدمات پايه دولت: استنادپذيري اطلاعات و مقابله با جعل

ماده 21-داده و اطلاعات پايه شامل موارد زير است:

1.        پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي: سازمان ثبت احوال كشور

2.        پايگاه ملي اسناد و املاك و كاداستر كشور: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

3.        پايگاه هويت وسائط نقليه: نيروي انتظامي

4.        پايگاه ملي هويت اشخاص حقوقي: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

5.        پايگاه كالا و خدمات(ايران كد): وزارت صنعت، معدن و تجارت

6.        پايگاه شناسنامه خدمات و فرآيند هاي دولتي: معاونت

7.        پايگاه نظام ملي آدرس گزاري مكان محور كشور(GNAF)[6]: شركت پست جمهوري اسلامي ايران

8.        پايگاه نظام پولي و مالي كشور: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج.ا.ا

9.        پايگاه ملي اطلاعات و آمار كشور: مركز آمار ايران

10.     پايگاه ملي سلامت: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

11.     پايگاه ملي بيمه كشور: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

12.     پايگاه اطلاعات مكان محور كشور (SDI):  معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

تبصره1-كميسيون مي تواند بنا به ضرورت و ويژگي‌هاي  نظير پايگاه هاي داده و اطلاعات فوق، ساير پايگاه‌هاي داده در سطح كشوري را به فهرست فوق اضافه كند.
تبصره2- تكميل، به روز رساني و مرجع استنادپذيري اطلاعات پايه، دستگاه متولي پايگاه داده آن است. اين دستگاه‌ها موظفند خدمات استعلام الكترونيكي اين اطلاعات را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه فراهم كرده و از طريق مراكز تبادل اطلاعات و شبكه ملي اطلاعات در اختيار ذينفعان قرار دهند.

ماده 22-وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي دبيرخانه شورا تا سال دوم ابلاغ اين مصوبه به منظور تحقق كامل الكترونيكي كردن كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت،تدوين واجراي ساز وكار پذيرش اسناد الكترونيكي دريافت درآمدها وسپرده‌هاي دولتي و پرداخت وجوه در محيط‌هاي اينترنتي را انجام دهد. همچنين موظف است به منظور تحقق كامل دريافت وپرداخت الكترونيكي درفعاليت‌هاي اقتصادي كشور توسط ساير ابزارهاي الكترونيكي در نظام اداري-مالي كشور اقدامات لازم را به انجام رساند.
تبصره- كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي كشور موظفند خدمات بانكي الكترونيكي ياد شده را براي حساب‌هاي دولتي از طريق سوئيچ خزانه، زيرنظر و با هماهنگي خزانه‌داري كل كشور در اختيارمشتريان قرار دهند.

ماده 23-معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به عنوان متولي مديريت بهره‌برداري و تدوين رويه دسترسي به اطلاعات مربوط براي نظام برنامه‌ريزي كشور و ديگر متقاضيان، موظف است در اجراي بند «هـ» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشتيباني علمي و آگاهانه از كليه تصميم‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي و مديريت در سطح ملي منظومه ملي اطلاعات مكان‌محور[7] را ايجاد كند.
تبصره 1- كميته راهبري
SDI كشور با عضويت نمايندگان  نهاد هاي ذيل مسئوليت توسعه و گسترش SDI  در سطح ملي، استاني و دستگاهي را بر عهده دارد.
اعضاي كميته:

13.     معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي(رئيس)

14.     دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات(نائب رئيس)

15.     سازمان نقشه برداري

16.     سازمان ثبت اسناد كشور

17.     وزارت راه و شهرسازي

18.     وزارت نيرو

19.     وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات

20.     وزارت كشور

21.     شركت پست جمهوري اسلامي ايران

22.     وزرات علوم، تحقيقات وفناوري

23.     وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

24.     شهرداري شهر ها حسب نياز

كميته هاي استاني با مسئوليت استاندار مشابه كميته ملي با حضور شهرداري مركز استان تشكيل مي شود.
تبصره2- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در قلمرو وظايف محوله تا پايان سال دوم ابلاغ مصوبه اطلاعات مكان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان‌محور تهيه و به معاونت ارايه كرده و به صورت برخط يا در دوره‌هاي زماني مشخص اطلاعات مذكور را به روز كنند.

ماده 24-سازمان نقشه‌برداري كشور مسؤول تأمين نقشه‌هاي مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافيايي[8] براي كليه متقاضيان بوده و موظف است با استفاده از امكانات خود و ساير مراجع قانوني و همچنين از طريق برون‌سپاري فعاليت‌ها و خريد خدمت از بخش خصوصي، نقشه‌هاي يك‌پانصدم و يك‌دوهزارم شهرها را تا پايان سال دوم ابلاغ مصوبه و براي باقي كشور را تا پايان سال سوم اجراي آن فراهم كند.

ماده 25-سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسؤول تهيه لايه اطلاعات كاداستر كل كشور و تهيه مختصات جغرافيايي املاك بوده و موظف است با همكاري كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط اطلاعات و نقشه‌هاي كاداستر شهري را تا پايان سال دوم ابلاغ مصوبه، كاداستر روستايي را تا پايان سال سوم ابلاغ مصوبه، كاداستر مراتع و جنگل‌ها و كاداستر دريايي را تا پايان سال چهارم ابلاغ مصوبه تهيه و براي بهره‌برداري عرضه كند. همچنين مكلف است هماهنگي‌هاي لازم ملي و بين‌المللي براي تعامل و تبادل بين كاداستر و منظومه اطلاعات مكان‌محور[9]
(SDI) را به‌عمل آورد.
تبصره- كليه دستگاه‌هاي مرتبط موظف به همكاري كامل با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تهيه طرح كاداستر قلمروي مربوط خود هستند.

ماده 26-وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) و كليه شهرداري‌هاي سراسر كشور ضمن تهيه لايه‌هاي اطلاعات مكان محور قلمرو وظايف شهري و ايجاد
SDI شهري مربوط، موظف به مشاركت در تهيه، تامين، بروز رساني و تبادل اطلاعات SDI ملي با دستگاه‌هاي ذيربط هستند.

ماده 27-شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران موظف است تا پايان سال دوم ابلاغ اين مصوبه، نشاني پستي كليه اماكن كشور را بر اساس ضوابط نظام كد پستي و مشخصات فني روش نشاني دهي مبتني بر اطلاعات مكان محور
GNAF تهيه و به عموم ارائه كند. كليه دستگاه‌ها، شهرداري‌ها و آحاد جامعه و بخش خصوصي موظف به بكارگيري اين نشاني در اسناد و مدارك و تبادل خدمات خود هستند.
تبصره- بدين منظور كارگروهي شامل سازمان، شركت ملي پست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دبيرخانه شهرداري‌هاي كلان شهرها و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و شهرداري‌هاي كلان شهرها (حسب مورد) تشكيل و برنامه، ضوابط، نحوه مشاركت و سرمايه‌گذاري اجراي اين پروژه را تعيين و براي تصويب به كميسيون ارائه مي‌كنند.

ماده 28-وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستاي اجرايي شدن كامل نظام طبقه‌بندي كالا و خدمات نسبت به اعطاي شناسه استاندارد و يكتا به كليه كالاها و خدمات اقدام كند. استفاده از شناسه خدمات وكالاها در كليه سامانه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از سال دوم پس از ابلاغ اين مصوبه ضروري است.
تبصره- شناسه مربوط به خدمات دولتي بايد با هماهنگي معاونت تخصيص داده شود.

ماده 29-وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:

1.        برنامه‌ريزي و اجراي روش دريافت و پرداخت الكترونيكي در كليه پيشخوان‌هاي ارايه خدمات در كشور و همچنين محيط‌هاي اينترنتي براي تعاملات مالي دولتي و ارتقاي توان مديريت مالي دولت با استفاده از سوئيچ خزانه زيرنظر خزانه‌داري كل كشور، براي نظارت برخط روي حساب‌هاي دولتي و گردش مالي مربوط، از ابتداي سال اول ابلاغ مصوبه.

2.        تأمين خدمات اطلاع‌رساني الكترونيكي از طريق پنجره واحد تجاري ايران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگاني داخلي و بين‌المللي) براي تسهيل تجارت الكترونيكي در كشور در هماهنگي با پنجره واحد گمركي به عنوان زيرمجموعه و پنجره واحد ملي به عنوان فوقمجموعه از ابتداي سال دوم ابلاغ مصوبه.

3.         استقرار گمرك نوين را بر مبناي رويه‌هاي استاندارد بين‌المللي و مديريت خطرپذيري هوشمند از ابتداي ابلاغ مصوبه آغاز كندبه نحوي كه خدمات گمرگي از طريق درگاه هاي الكترونيكي در دسترس ذينفعان به صورت تعاملي قرار گيرد و گزارش پيشرفت آن را در بازه‌هاي 6 ماهه به اطلاع عموم برساند.

تبصره- شيوه‌نامه مربوط به اجراي اين بند تا پايان شش ماهه اول ابلاغ مصوبه تهيه و براي آگاهي و اجرا به كليه دستگاه‌هاي مربوط ابلاغ مي‌شود.
 

فصل چهارم- مراكز تبادل اطلاعات[10]

ماده 30-وزارت، موظف است با هدف ايجاد يكپارچگي در تبادل اطلاعات و خدمات و ممانعت از ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي موازي و زائد بين دستگاه‌هاي اجرايي و تضمين حفظ امنيت شبكه و عدم دسترسي اشخاص غير مجاز اقدامات زير را انجام دهد:

1.        هماهنگي براي ايجاد زيرساخت ارتباطي شبكه‌هاي اختصاصي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه در سطح كل كشور.

2.        ايجاد مركز ملي تبادلات الكترونيكي اطلاعات پايه و بين دستگاهي.

3.        كمك و هماهنگي براي ايجاد مراكز تبادلات الكترونيكي خوشه‌هاي 14 گانه و ساير مراكز مورد نياز با همكاري و سرمايه‌گذاري دستگاه‌هاي ذيربط.

ماده 31-وزارت موظف است به منظور تسهيل اجراي بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه براي به اشتراك‌گذاري بانك هاي اطلاعاتي پايه براي جلوگيري از موازي كاري دستگاه‌ها به منظور ارائه خدمات بين دستگاهي، مركز ملي تبادلات الكترونيكي اطلاعات پايه و بين دستگاهي را با وي‍ژگي‌هاي زير ايجاد كند:

1.        مركز IXمحل تبادل اطلاعات پايه مورد نياز خدمات الكترونيكي دستگاه‌ها است.

2.        بانك‌هاي اطلاعاتي پايه موضوع ماده(21) به صورت مستقيم به مركز تبادل اطلاعات ملي متصل شوند.

3.        تبادل اطلاعات به شيوه خدمات الكترونيكي يا تبادل پيام هاي الكترونيكي است.

4.        هيچ محتوي اطلاعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادلات الكترونيكي نگهداري و ذخيره نمي‌شود.

5.        اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادلات الكترونيكي داشته و نيز امكان گزارش‌گيري براي كليه ذينفعان وجود دارد.

6.        كليه دستگاه‌هاي اجرايي متولي اطلاعات پايه موظفند خدمات اطلاعات پايه خود را به ساير دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص حقوقي تنها از طريق مراكز تبادل اطلاعات مبادله كنند. هر گونه ايجاد ارتباط جديد اختصاصي بين دستگاهي براي تبادل اطلاعات پايه خارج از مركز تبادل اطلاعات ممنوع  بوده و در صورت وجود مي‌بايستي پس از راه‌اندازي و استقرار كامل اين ارتباط برچيده شود.

ماده 32- كارگروه هريك از خوشه‌هاي 14 گانه مي‌تواند حسب نياز نسبت به ايجاد مركز تبادل اطلاعات تخصصي خدمات دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن خوشه اقدام كند. اين IX شامل وي‍ژگي‌هاي زير است:

1.        مركزIX محل تبادل اطلاعات مورد نياز خدمات الكترونيكي دستگاه‌هاي ذيل خوشه است.

2.        تبادل اطلاعات به شيوه خدمات الكترونيكي يا تبادل پيام هاي الكترونيكي است.

3.        هيچ محتوي اطلاعاتي در اين مراكز به جز داده ترافيك تبادلات الكترونيكي نگهداري و ذخيره نمي‌شود.

4.        اين مركز امكان پايش و نظارت براي تبادلات الكترونيكي داشته و نيز امكان گزارش‌گيري براي كليه ذينفعان وجود دارد.

ماده 33-كليه دستگاه‌هاي اجرايي زيرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طريق مراكز تبادل اطلاعات مرتبط به ساير دستگاه‌هاي اجرايي زير همان خوشه ارائه كنند. پس از استقرار اين مراكز تبادل اطلاعات ايجاد ارتباطات خاص بين دستگاهي براي تبادل اطلاعات پايه خارج از مركز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امكانپذير است.

ماده 34-كليه خدمات بايد متناسب با نياز و به صورت رايگان، در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ثالث و نيز مراكز تبادل اطلاعات تخصصي (نظير
IX ملي كشور) قرار گيرد.
تبصره- هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زيرساخت‌هاي لازم براي ارائه و دريافت اطلاعات و خدمت را فراهم كرده، دستگاه اجرايي مقصد حق واگذاري خدمات پايه به غير را ندارد.
 

فصل پنجم-تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي

ماده 35-دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به پاسخگويي الكترونيكي به هرگونه درخواست اطلاعات اشخاص حقيقي يا دستگاه اجرايي ديگر كه به صورت الكترونيكي براي آنها ارسال شده، هستند.

ماده 36-سازمان موظف است نسبت به ايجاد سامانه متمركز ارزيابي خدمات الكترونيكي دستگاه‌ها به گونه‌اي كه شامل ويژگي‌هاي زير باشد، اقدام كند:

1.        مبتني بر فناوري وب سرويس[11] ،

2.        امكان ثبت شمارش مراجعين به درگاه و كاربران برخط،

3.        قابليت نظر سنجي از مراجعين و ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي؛

تبصره1- دستگاه‌هاي اجرايي موظف به درج اين وب سرويس در درگاه خود و در فرآيند الكترونيكي هر خدمت هستند و بايد شناسه خدمت به اين سرويس ارسال شود. ارزيابي ميزان رضايت مندي مراجعين به درگاه دستگاه هاي اجرايي تنها از اين طريق صورت خواهد گرفت.
تبصره2:-شرايط دسترسي به گزارشات ارزيابي خدمات توليد شده توسط اين سامانه به تصويب كميسون خواهد رسيد.

ماده 37-دستگاه‌هاي اجرايي بايد كليه درخواست‌ها، اظهارنامه‌ها و يا اسنادي كه به صورت الكترونيكي توسط يك كاربر براي آنها ارسال مي‌شود و يا تمام پرداخت‌هاي الكترونيكي مربوط به فرايندهاي اداري را درصورتيكه مغاير با ضوابط امنيتي نباشد، پذيرفته، پردازش كرده و پاسخ دهند.

ماده 38-رسيدگي به درخواستي كه به صورت الكترونيكي براي يك دستگاه اجرايي ارسال شده است بايد بدون نياز به تائيد مجدد ارسال كننده و يا نياز به ارسال يك كاربرگ ديگر، ثبت و پردازش شود. هرگونه رويه الزام‌آور يا كاربرگ‌هاي تكميلي در اين خصوص بايد به تائيد شوراي عالي اداري برسد و يا آنكه بطور ويژه در اين مصوبه مستتثني شده و تعريف شود.

ماده 39-دستگاه‌هاي اجرايي بايد ضوابط بهره‌برداري از خدماتي را كه به صورت الكترونيكي راه‌اندازي مي كنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعيين شده از سوي شورا، جهت اطلاع عموم بطور شفاف اعلام نمايند بنحوي كه استفاده از آن براي بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه‌رو نباشد.

ماده 40-كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر دو سال پس از ابلاغ مصوبه، «نظام جامع مديريت دانش» در بخش مربوطه را با رعايت «اصول مديريت دانش و يكپارچگي اطلاعات» و «نظام حكمراني فناوري اطلاعات[12] و نظام مديريت  خدمات فناوري اطلاعات» [13]، منطبق با استانداردهاي مربوطه، تدوين و پياده‌سازي كنند.گزارش اقدامات انجام شده دستگاه مي بايستي هر شش ماه يكبار به كميسيون ارائه شود.
تبصره-كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ذخاير اطلاعاتي موجود در دستگاه اجرايي را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دسترس كاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده 41-كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از طريق درگاه خود يك كانال ارتباطي امن و قانوني براي انجام رويه‌هاي اداري برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از كليه ابزارهاي دسترسي و ارتباطي نظير تلفن، رايانه يا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار كنند. بدست‌آوردن اطلاعات و يا ارائه اسناد و مدارك كاغذي، دريافت يا پركردن كاربرگ‌هاي اداري آن نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صاحبان مشاغل به ادارات باشد.
تبصره- در صورت تأمين زيرساخت كليد عمومي امضاي اين اسناد نيازمند مراجعه حضوري نيست.

ماده 42-كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي انجام درخواست‌هاي اداري و ارائه خدمات دولتي خود به شهروندان از سامانه‌هاي رايانه‌اي در دسترس عموم موسوم به درگاه كه بر اساس ضوابط و استانداردهاي مصوب هيأت وزيران به شماره 192630/ت42635/ك  مورخ
3/10/1391 طراحي شده‌است، استفاده كنند و امكان دسترسي به اطلاعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پيامك، رايانامه، شبكه‌هاي ارتباطي و ساير شيوه‌هاي ممكن فراهم سازند.
 

فصل ششم- تكاليف سازمان

ماده 43-در راستاي توسعه دولت الكترونيكي، سازمان موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:

1.        همكاري با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در نظارت و اعمال رتبه بندي پيمانكاران حوزه فناوري اطلاعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه هاي اجرايي.

2.        ارائه كمك‌هاي كارشناسي به دستگاه هاي اجرايي و بررسي و تأييد شركت هاي مشاور و توانمند داخلي وخارجي در طراحي و اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات وتوسعه دولت الكترونكي دستگاه‌هاي اجرايي.

3.        ايجاد هماهنگي فني بين دستگاه هاي اجرايي مرتبط با خوشه‌هاي خدمات و پنجره هاي واحد خدمات الكترونيكي.

4.        طراحي، اجرا و ارائه خدمات مراكز تبادل اطلاعات ملي و ارائه كمك هاي فني و كارشناسي براي مراكز تبادل اطلاعات خوشه هاي خدمات.

5.        ارزيابي فني و رتبه بندي كيفي خدمات الكترونيكي و درگاه‌هاي دستگاهي و استاني.

6.        طرح ريزي و اجراي سامانه هاي ملي و فرادستگاهي توسعه خدمات الكترونيكي با همكاري و مشاركت ساير دستگاه‌هاي مسؤول.

7.        بررسي و تطبيق طرح هاي توسعه فناوري اطلاعات و خدمات الكترونيك دستگاه ها با ملاحظات امنيتي ابلاغي توسط مراجع ذيصلاح قانوني و ارائه كمك هاي فني در جهت امن سازي سامانه‌ها.

8.        طرح ريزي و ايجاد شبكه‌هاي ارتباطي و تبادل اطلاعات بين دستگاه ها، مراكز تبادل اطلاعات ملي و خدمات اطلاعات پايه ذيل شبكه ملي اطلاعات و شبكه دولت.

9.        تهيه و اجراي ساز وكار ارزيابي و رتبه‌بندي مستمر و صدور نشان «قابليت اطمينان» و «كيفيت خدمات» براي كليه وبگاه‌ها و درگاه هاي دستگاه هاي اجرايي از ابتداي سال دوم ابلاغ مصوبه.

 ماده 44- سازمان موظف است با همكاري معاونت ، ضوابط و معيارهاي ارزيابي بلوغ نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي را به نحوي تدوين نمايد كه متضمن انطباق فرايندهاي ارائه و پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات با بهروش‌ها و استانداردهاي مرجع اين حوزه باشد.
 

فصل هفتم - ساير ضوابط

ماده 45-به منظور تأمين منابع مورد نياز توسعه دولت الكترونيكي دستگاه‌هاي اجرايي مجازند درصورت نياز و با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و در چارچوب بودجه سنواتي، تا ميزان يك درصد از سرجمع اعتبارات سرمايه‌اي و هزينه‌اي خود را علاوه بر منابع اعتباري سالانه در سرفصل فناوري اطلاعات و ارتباطات پيش‌بيني و منظور نمايند. اجراي اين بند توسط شركت‌هاي دولتي دستگاه‌هايي كه شمول اين آيين‌نامه بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد از طريق مجامع شركت‌هاي مربوط طرح و تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده 46-دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند از طريق شركت‌هاي دانش بنيان،شركت هاي مشاور و يا شركت هاي توانمند نرم افزاري با استفاده از روش تك گزينه‌اي موضوع بند ث ماده
16 آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمايند. تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي شركت‌هاي دانش بنيان در حوزه خدمات فاوا موضوع اين ماده توسط سازمان انجام مي شود.

ماده 47-دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند در جهت ايجاد محيط عادلانه و رقابتي،  اسناد مناقصات را به گونه‌اي تدوين نمايند كه حجم ريالي پروژه با رتبه بندي خواسته شده و سقف پذيرش شركت‌هاي داراي رتبه تناسب داشته باشدو حتي‌المقدور در شرايط داشتن ضرايب كيفي برابر به شركت‌هاي با رتبه بالاتر واگذار نشود.

ماده 48-كليه دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات الكترونيكي و سامانه‌هاي اطلاعاتي خود ملزم به رعايت ضوابط امن سازي و امنيت ابلاغي توسط مراجع ذيصلاح و حفظ تماميت و صحت اطلاعات و خدمات هستند. حفظ امنيت به هيچ وجه نبايد مانع ارائه كيفي خدمات باشد. سازمان موظف است با همكاري مهاد هاي ذيربط گزارش سالانه رعايت ضوابط امنيتي پايگاه هاي الكتورنيكي دستگاه هاي اجرايي كشور تهيه ومراجه ذيربط وشورا اعلام كند.

ماده 49-سازمان موظف است باهمكاري معاونت و كارگروه‌هاي ذيربط خدمات الكترونيكي ارايه شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بلوغ نظام مديريت خدمات فناوري اطلاعات اين دستگاه‌ها را به طور مستمر پايش كند. همچنين لازم است در اين خصوص گزارش‌هاي ارزيابي و نظارتي لازم را تهيه و به معاونت  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، دستگاه‌ها ودبيرخانه شورا اعلام كند.

ماده 50-سازمان موظف است با همكاري دبيرخانه شورا جهت به روز رساني هر ساله اين مصوبه اقدام كند. كليه دستگاه‌هاي اجرايي در جهت ارتقاي اين مصوبه مي توانند پيشنهادهاي خود را به شورا اعلام كنند.
ماده 51-برنامه اجرايي پروژه‌هاي مهم مشمول اين آيين نامه شامل عنوان اقدام، دستگاه مسؤول، دستگاه همكار و زمانبندي اجرا در پيوست (ج) ارائه شده است. كميسيون مي تواند در صورت لزوم برنامه اجرايي  موضوع اين مصوبه را با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط اصلاح و ابلاغ نمايد.

ماده 52-كليه احكام اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات كشور لازم‌الاجرا است و مقررات مغاير با اين مصوبه از تاريخ تصويب اين مصوبه ملغي است.


پيوست الف- كارگروه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي

 
14 كارگروه بر طبق خوشه‌هاي خدمات دولتي مطابق جدول زير تشكيل مي‌شود:
 

رديف

نام خوشه خدمت

دستگاه متولي كارگروه

1.         

صنعت و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

2.         

سلامت و بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3.         

امور بين‌الملل

وزارت امور خارجه

4.         

امور داخلي كشور

وزارت كشور

5.         

فرهنگي و اجتماعي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

6.         

انرژي

وزارت نفت

7.         

محيط زيست، منابع طبيعي و كشاورزي

وزارت جهادكشاورزي

8.         

رفاه و تأمين اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

9.         

امور حقوقي قضايي

قوه قضائيه

10.      

اقتصادي و مالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

11.      

امنيت و مديريت بحران

وزارت اطلاعات

12.      

ارتباطات و اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

13.      

حمل و نقل و شهرسازي

وزارت راه و شهرسازي

14.      

آموزش و پژوهش

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 
وظايف كارگروه‌ها عبارتند از:

1.        هماهنگي فعاليت‌هاي توسعه خدمات الكترونيكي در سطح خوشه و جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي و تكراري

2.        فراهم‌سازي نيازمندي‌ها و زمينه‌هاي مشاركت و همكاري بين‌دستگاهي در ارايه خدمات تمام الكترونيكي و يكپارچه

3.        اطمينان از يكپارچگي برنامه‌ها و تصويب برنامه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي در هر دستگاه

4.        اظهارنظر درباره بودجه هر دستگاه عضو خوشه

5.        اولويت‌بندي پروژه‌هاي توسعه دولت الكترونيكي در هر خوشه

6.        تعيين نيازمندي‌هاي مشترك هر خوشه و تأمين آن از طريق سازمان

7.        تبادل اطلاعات، دانش و تجارب بين دستگاه‌هاي عضو كارگروه

8.        زمينه‌سازي و فراهم‌سازي امكان مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در توسعه خدمات الكترونيكي

9.        متولي اصلاح خوشه‌بندي 14 گانه خدمات و خدمات مندرج در هر خوشه، معاونت توسعه است.

10.     اعضاي كارگروه‌ها را نمايندگان دستگاه‌هاي همكار در هر خوشه خدمت تشكيل مي‌دهند.

 

فهرست دستگاه‌هاي همكار در هر يك از خوشه‌هاي خدمات در جدول زير آمده است:

 

رديف

نام خوشه خدمت

دستگاه متولي خوشه

دستگاه‌هاي همكار

1.         

صنعت و تجارت

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • وزارت كشور
 • مركز آمار ايران
 • سازمان نقشه برداري كشور
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • وزارت امور اقتصاد و دارايي
 • سازمان خصوصي سازي
 • سازمان امور مالياتي
 • گمرك جهوري اسلامي ايران
 • شركت صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي
 • سازمان ملي استاندارد ايران
 • شركت سهامي دخانيات ايران
 • سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني
 • شوراي اصناف كشور
 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سازمان توسعه تجارت ايران
 • شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
 • شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه
 • صندوق ضمانت صادرات ايران
 • شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ج.ا.
 • مركز توسعه تجارت الكترونيكي
 • سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
 • سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
 • سازمان بنادر و دريانوردي
 • راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران
 • سازمان هواپيمايي كشوري

2.         

سلامت و بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • سازمان تأمين اجتماعي
 • سازمان بيمه خدمات درماني
 • سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
 • سازمان بهزيستي كل كشور
 • وزارت ورزش و امور جوانان
 • سازمان انتقال خون ايران
 • سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
 • وزارت آموزش و پرورش

3.         

امور بين‌الملل

وزارت امور خارجه

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • وزارت كشور
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • سازمان تبليغات اسلامي
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

4.         

امور داخلي كشور

وزارت كشور

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • وزارت اطلاعات
 • وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • سازمان ثبت احوال كشور
 • نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

5.         

فرهنگي و اجتماعي

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 • سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • سازمان اوقاف و امور خيريه
 • سازمان حج و زيارت
 • سازمان تبليغات اسلامي
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • وزارت كشور
 • شهرداري ها

6.         

انرژي

وزارت نفت

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران
 • سازمان انرژي اتمي
 • وزارت نيرو
 • شركت‌هاي برق منطقه‌اي
 • شركت‌هاي آب و فاضلاب
 • شهرداري ها

7.         

محيط زيست، منابع طبيعي و كشاورزي

وزارت جهادكشاورزي

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • سازمان حفاظت محيط زيست
 • سازمان دامپزشكي كشور
 • ادار كل منابع طبيعي
 • سازمان شيلات ايران
 • وزارت نيرو (شركت‌هاي آب و فاضلاب)
 • شهرداري

8.         

رفاه و تأمين اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 • بنياد شهيد و امور ايثارگران
 • كارگروه امداد امام خميني
 • سازمان بهزيستي كشور
 • صندوق بازنشستگي كشوري
 • سازمان بيمه خدمات درماني
 • سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
 • صندوق تأمين اجتماعي
 • سازمان امور عشاير
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • شهرداري ها

9.         

حقوقي قضايي

قوه قضائيه

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • سازمان تعزيرات حكومتي
 • سازمان پزشكي قانوني كشور
 • سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور
 • سازمان بازرسي كل كشور
 • سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • دادگستري‌هاي كل كشور

10.      

اقتصادي و مالي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
 • بانك مركزي جمهوري اسلامي
 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سازمان امور مالياتي
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني

11.      

امنيت و مديريت بحران

وزارت اطلاعات

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
 • وزارت كشور
 • وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
 • سازمان پدافند غيرعامل
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • وزارت نيرو
 • وزارت مسكن و شهرسازي
 • شهرداري ها

12.      

ارتباطات و اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
 • اپراتورهاي ارتباطي
 • سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
 • سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

13.      

حمل و نقل و شهرسازي

وزارت راه و شهرسازي

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي
 • شركت مادر تخصصي فرودگاه‌هاي كشور
 • سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
 • شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
 • سازمان بنادر و دريانوردي
 • سازمان هواپيمايي كشوري
 • شهرداري ها

14.      

آموزش و پژوهش

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 • معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 • معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
 • وزارت آموزش و پرورش
 • سازمان نهضت سواد آموزي
 • سازمان سنجش آموزش كشور
 • سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها
 • سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور
 • كانون پرورش فكر كودكان و نوجوانان
 • سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

 

 

 

پيوست ب (شناسنامه خدمت)
 

نام دستگاه:  

عنوان خدمت/وظيفه:                  

شماره شناسه خدمت:

ماهيت خدمت/وظيفه:

oحاكميتي

oتصدي‌گري o حمايتي

شرح خدمت/وظيفه:

معرفي خدمت‌گيرند(گان):

انواع زيرگروه‌هاي خدمت:

كانال‌هاي كنوني ارايه خدمت

oحضور در دفاتر دستگاه و مراكز وابسته
(تعداد ........ مركز)

oدفاتر پيشخوان و دفاترخدمات روستايي ICT  (تعداد ........ دفتر)

oجايگاه وب

oساير كانال‌ها:

روش ارائه خدمت الكترونيكي

o ارايه خدمت به‌صورت غيرالكترونيكي

o اطلاع‌رساني الكترونيكي از چگونگي ارايه خدمت و امكان دريافت كاربرگ از طريق وب

o تعاملي

o تراكنشي

ذكر ضرورت‌هاي مراجعه حضوري:

آمار تعداد خدمت‌گيرندگان:

سطح ارائه خدمت الكترونيكي

o ملي

o منطقه‌اي

o استاني

o شهري    oروستائي

نوع خدمت

o G2G

G2Co

G2Bo

B2Bo
B2Co

تعداد دوره‌ها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يك بازه يك ساله:

مدت زمان ارائه خدمت:

هزينهٔ مستقيم ارايه خدمت(ريال):

بهاي تمام شده ارايه خدمت (درصورت وجود) (ريال):

آيا ارايه خدمت نيازمند همكاري بين سازماني(مانند اطلاعات، استعلام و ...) است، يا اينكه رأسا توسط دستگاه قابل ارايه است؟

نيازمندي‌هاي احراز هويت حقيقي و حقوقي:

نيازمندي ها به  ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:

مزايا و منافع الكترونيكي كردن خدمت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

پيوست (ج): برنامه ها واقدامات اجرايي توسعه دولت الكترونيكي

 

 

رديف

اقدامات و پروژه ها

كد

دستگاه مسئول

دستگاه(هاي) همكار

نيمه اول 93

نيمه دوم 93

خروجي مورد انتظار

1

ارايه الگوها و استانداردهاي توسعه و استقرار دولت الكترونيكي

 

سازمان

 

30%

30%

سند

2

ايجاد اصلاحات ساختاري در سطح كليه دستگاه‌هاي اجرايي مطابق الزامات نقشه و آيين نامه

 

معاونت توسعه

دستگاه هاي اجرايي

 

 

 اصلاح روشها وكاهش بوروكراسي

3

تهيه شناسنامه خدمات دولت

 

دستگاه هاي اجرايي

كميسيون - معاونت توسعه

50٪%

50٪ 

شناسنامه خدمات بيش از 1400 خدمت

4

تصويب شناسنامه خدمت و تخصيص كد خدمت

 

معاونت توسعه

دستگاه هاي اجرايي

50%

50٪ 

شناسنامه خدمات تأييد شده

5

باز مهندسي فرآيندهاي ارائه خدمات دولت با رويكرد معماري سرويس‌گرا (SOA)

 

معاونت توسعه

سازمان-دستگاه هاي اجرايي

 

40%

 

6

چارچوب (مستند) معماري سازماني دستگاه ها

 

دستگاه هاي اجرايي

معاونت-سازمان

30%

30%

سند

7

تهيه چارچوب تعامل پذيري دولت (EGIF)

 

سازمان

دستگاه هاي عضو كميسيون

40٪

60٪

 سند

8

تدوين ضوابط و معيارهاي ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيكي

 

سازمان

معاونت توسعه

 

100%

سند

9

تدوين ضوابط و الزامات اجرايي پذيرش اسناد الكترونيكي

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي-دبيرخانه شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيك-سازمان

دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات

 

100%

سند

10

توسعه پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي همراه با ارتباطات سببي ونسبي و خدمات استعلام الكترونيكي

 

سازمان ثبت احوال كشور

سازمان- معاونت 

30%

30%

سامانه و سرويس استعلام

11

توسعه پايگاه ملي اسناد و املاك و كاداستر كشور(شهري-روستايي-دريايي-جنگلها ومراتع)و خدمات استعلام الكترونيكي

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

 سازمان- معاونت 

30%

30%

سامانه و سرويس استعلام

12

توسعه وارتقاءپايگاه  هويتي وسائط نقليه و خدمات استعلام الكترونيكي

 

نيرويانتظامي

سازمان- معاونت  

50%

50%

سامانه و سرويس استعلام

13

توسعه پايگاه ملي اشخاص حقوقي و  گسترش خدمات استعلام الكترونيكي براي كليه متقاضيان

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سازمان- معاونت  

50%

50%

سامانه و سرويس استعلام

14

ايجاد پايگاه كالا و خدمات(ايران كد) و خدمات استعلام الكترونيكي

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سازمان- معاونت 

30%

30%

سامانه و سرويس استعلام

15

ايجاد پايگاه فرآيند ها و خدمات دولتي

 

معاونت توسعه

 سازمان

30%

70%

سامانه و سرويس استعلام

16

ايجاد پايگاه GNAF و كدپستي

 

شركت پست

 سازمان- معاونت 

30%

30%

سامانه و سرويس استعلام

17

توسعه پايگاه نظام پولي و مالي كشور و خدمات استعلام الكترونيكيوگسترش نظام ‍پرداخت الكترونيك وجوه دولتي در كل دستگاه ها

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 سازمان- معاونت-بانك مركزي-ديوان محاسبات-دستگاه هاي اجرايي 

30%

30%

سامانه و سرويس استعلام

18

ايجاد پايگاه ملي اطلاعات و آمار كشور

 

مركز آمار ايران

 معاونت-سازمان

30%

30%

سامانه

19

ايجاد پايگاه ملي سلامت

 

وزارت بهداشت،درمانوآموزش پزشكي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي-ثبت احوال-ثبت اسناد واملاك كشور

30%

30%

سامانه

20

ايجاد سامانه بيمه الكترونيك  كشور

 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت بهداشت،درمانوآموزش پزشكي-معاونت-سازمان

30%

30%

سامانه

21

معماري و ايجاد پايگاه اطلاعات مكان محور كشور

 

معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي

سازمان- سازمان ثبت اسناد واملاك كشور-شهرداري هاا 

30%

30%

سامانه

22

تدوين و اجراي سازوكار پذيرش اسناد الكترونيكي دريافت درآمدها و سپرده‌هاي دولتي

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

سازمان

 

100%

سند و اصلاح سامانه هاي بانك مركزي و خزانه داري كل كشور

23

ايجاد منظومه ملي اطلاعات مكان‌محور (NSDI)

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور-سازمان

دستگاه هاي اجرايي

30%

40%

سامانه

24

سامانه محيط تبادل اطلاعات مرتبط با كليه تأمين‌كنندگان اطلاعات

 

سازمان- معاونت -مركز آمار ايران

كل دستگاه هاي اجرايي 

20%

30%

سامانه

25

تهيه نقشه‌هاي مبتني بر GISيك‌پانصدم و يك‌دوهزارم شهرها

 

سازمان نقشه‌برداري كشور

 

30%

30%

نقشه

26

نقشه‌ها و لايه اطلاعات كاداستر كل كشور

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط

30%

30%

نقشه وپايگاه اطلاعات

27

تهيه لايه‌هاي اطلاعات مكان محور قلمرو وظايف شهري و ايجاد SDI شهري

 

وزارت كشور

شهرداري ها و دستگاه‌هاي ذيربط

30%

30%

سامانه

28

نشاني پستي كليه اماكن كشور مبتني بر اطلاعات مكان محور (GNAF)

 

شركت پست

شهرداري كلان شهر ها، سازمان ثبت و املاك كشور و سازمان

20%

20%

سامانه

29

اعطايشناسه به كليهكالاها و خدمات

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستگاه‌هاياجرايي با هماهنگي معاونت توسعه

30%

30%

سامانه

30

ايجاد و توسعه مركزملي تبادلات الكترونيكي اطلاعات پايه و بين دستگاهي

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 

20%

30%

سامانه IX ملي

31

ايجادمركز تبادل اطلاعات تخصصي خدمات دستگاه‌هاي زيرمجموعه خوشه اي

 

خوشه هاي 14 گانه

سازمان فناوري اطلاعات

 

30%

سامانه Ixخوشه ها

32

ايجاد سامانه متمركزارزيابي خدمات الكترونيكي و پورتال دستگاه‌ها

 

سازمان فناوري اطلاعات

دستگاه‌هاي اجرايي

 

60%

سامانه

33

استقرار گمرك نوين  و پنجره واحد خدمات گمركي

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 معاونت- سازمان

20%

30%

سامانه و پنجره واحد خدمات

34

تدوين و پياده‌سازي نظام جامع مديريت دانش و حكمراني فناوري اطلاعات و ITIL

 

كليه دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها

سازمان

20%

30%

ارتقاي بهره وري سازمان ها 

35

تبديل رقومي ذخاير اطلاعاتي موجود در دستگاه اجرايي (نظام ذخاير ديجيتال كشور)

 

دستگاه‌هاي اجرايي

سازمان - معاونت 

15%

20%

پايگاه اطلاعات رقومي

36

ارايه خدمات احراز هويت و امضاي الكترونيكي

 

دبيرخانه شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيك كشور

مركز توسعه تجارت الكترونيك،بانك مركزي ،سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

20

30%

سامانه و خدمت

37

 ثبت شناسه شيء (OID)

 

وزارت

دستگاه‌هاي اجرايي

20%

30%

 سامانه

38

تهيه و اجراي سازوكار ارزيابي و رتبه‌بندي مستمر و صدور نشان «اعتماد الكترونيكي» و «كيفيت خدمات»

 

وزارت صنعت معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادي و دارايي

30%

40%

 

39

ايجادزيرساخت دسترسي پرسرعت به اينترنت با حداقل سرعت 2 مگابيت بر ثانيه براي خانوارها و 4 مگابيت براي كسب وكار ها

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 اپراتورهاي خدمات ارتباطي

30%

30%

زيرساخت وشبكه دسترسي

40

ايجاد سامانه دريافت پرسش، انتقاد، پيشنهاد و شكايت

 

دستگاه‌هاي اجرايي

سازمان

50%

50%

سامانه

41

سامانه رسيدگي به شكايات الكترونيكي

 

سازمان-سازمان بازرسي كل كشور

دستگاه‌هاي اجرايي

30%

40%

سامانه

42

اتصال كليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و كسب‌وكارهاي وابسته به شبكه ملي اطلاعات

 

دستگاه‌هاي اجرايي

سازمان

30%

30%

زير ساخت شبكه

43

تدوين و اجراي نظام پايش شاخص‌هاي توسعه‌اي فاوا را در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 

30%

30%

سند و پايگاه اطلاعات

44

تعرفه گذاري خدمات الكترونيكي دستگاه ها و ايجادسازوكاراپراتوري خدمات الكترونيك

 

سازمان-معاونت

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي

20%

30%

سند و تعرفه

45

اصلاح نظام برنامه ريزي توسعه و استقرار دولت الكترونيكي و  ايجاد رديف برنامه اي خاص در امور چهارگانه  

 

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

 

100%

 

 

 

 

 


[1]Service-oriented architecture (SOA)

[2]Build–operate–transfer (BOT)

[3]build–own–operate–transfer (BOOT)

[4]EGIF: E-government Interoperability Framework

[5]Information As an Asset

[6]Geocoded National Address File (G-NAF).

[7] NSDI: National Spatial Data Infrastructure

[8] GIS: Geographic Information System

[9] Spatial Data Infrastructure

[10] Information Exchange(IX)

[11] Webservice

[12] IT Governanace

[13] IT  Service Management

 

 

 


ضوابط فني، اجرايي توسعه دولت الكترونيك

پيوندهاي مرتبط

وزارت صنعت، معدن و تجارت مركز توسعه تجارت الكترونيكي مركز مياني دولتي عام مركز مياني دولتي نفت مركز مياني دولتي بازار سرمايه مركز مياني خصوصي پارس‌ساين

قوانين و مصوبات

قوانين و مقررات مصوبات شوراي سياست‌گذاري سند سياست‌هاي گواهي الكترونيكي سند پروفايل‌هاي گواهي الكترونيكي

استانداردها

استانداردهاي PKI دستورالعمل‌هاي اجرايي

آزمايشگاه‌ها

آزمايشگاه پودمان‌هاي رمزنگاشتي آزمايشگاه نرم‌افزارهاي زيرساخت كليد عمومي

لينكهاي داخلي

لينك به ما

تمامي حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه مي باشد.

طراحي سايت با پرتال داده ورزان

http://www.rca.gov.ir/design/ecommercegov/images/dadevarzan.gif

 

2017/02/19
Powered by DorsaPortal