7411
1
شرح وظايف دفتر
اهداف و وظايف دفتر فني
- تهيه و تنظيم طرح هاي هادي و نقشه هاي تفصيلي شهرها

- تهيه نقشه هاي مربوط به طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني و شهرداريهاي استان

- تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني

- بررسي و تصميمات متخذه در كميسيون هاي مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول آنها

- ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي در سطح استان براي پيشبرد عمليات عمراني

- كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداريها و دهياريها و راهنمائي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت ها در تنظيم برنامه هاي عمراني

- بررسي در زمينه تعيين محدوده قانوني شهرها و روستا ها و پيشنهاد آن به مقامات مسئول

- همكاري با شهرداري ها و دهياريها در زمينه تفكيك اراضي و دادن برو كف خيابانها و دادن راهنمائي هاي لازم به مسئولين امور ساختماني شهرداريها

- انجام كليه امور مربوط به طرح هائي عمراني كه رأسا" توسط استانداري انجام مي گيرد

- نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان

- برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات بر اساس دستورالعمل ها

- بررسي و پيگيري امور مربوط به حمل و نقل و ترافيك استان

- مطالعه و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه

- تهيه دستورالعمل و بروشورهاي ساده در زمينه هاي مختلف فضاي سبز و ارسال آن به شهرداري ها و دهياريها

- اظهار نظر در مورد فروش اراضي شهرها

- تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداريها و دهياريها

- نظارت و پيگيري لازم در زمينه تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها و دهياريها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح

- تهيه طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهر ها و روستا هاي داراي دهياري از قبيل ،آب،برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداريها و دهياريها

- اجراي كامل وظايف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور و آئين نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي در سطح استان

- اجراي نظام فني – اجرائي استان در چهار چوب نظام فني – اجرائي كشور

- تهيه و ترويج بكار گيري ضوابط و استانداردهاو معيارهاي فني

- بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانكاران و مشاوران و كارشناسان استان

- ارتقاء تقويت ظرفيت كمي و كيفي پيمانكاران و شركت هاي پيمانكاري استان

- انجام امور مربوط به وظايف كارگروه فني استان و گروه هاي تخصصي مربوطه

- اعمال نظارت بر طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استان ( ملي و استاني ) در چهار چوب نظام نظارتي تدوين شده

- تهيه قيمت هاي پايه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأئيد

- مستند سازي تجربيات فني و اجرائي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن

- برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه آشنائي دستگاههاي اجرائي مشاوران و پيمانكاران با نظام فني – اجرائي طرح ها و ضوابط آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آن

- نظارت بر اجراي طرح هاي عمراني و فني ( تملك دارايي هاي سرمايه اي ) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها
1393/08/22
Powered by DorsaPortal