فرمانداری شهرستان رومشکان
فرهنگ و هنر
 

ساختا ر اجتماعي وفرهنگي  شهرستان رومشكان

شهرستان رومشكان از سه طايفه بزرگ 1- طايفه امرايي كه در روستاهاي رشنو، لالوند،رحمان آباد،شهرچغابل،آقاجان چغابور، مهكي،نظرعليوند،مرادآباد،حسين آباد، موسي آبادعلياوموسي آبادسفلي سكونت دارند2- طايفه سوري كه در روستاهاي خاصي آباد،عزيزآباد، سفيدخاني، اسدآباد،چغاسبز، توحيد، سوري(وليعصر)وشيخه آباد سكونت دارند3- طايفه بازوندكه روستاهاي كهريز،گيژان،عبدالبيگي،گلستانه،خيردرار،بازونداصل ورنگين بان سكونت دارند علاوه براين سه طايفه بزرگ اقوام ديگري هم وجود داردكه اهم آنها عبارتند از1- رومياني كه در روستاي رومياني سكونت دارند2- پادروندكه بنوعي جزيي امرايي محسوب مي شونددر روستا پادروند عليا ،وسطي وسفلي سكونت دارند3- ملكشاهي كه در روستاي مهكي سكونت دارند 4-كوليوندكه در روستاهاي پاپي آبادو تعدادي از آنها هم در روستاي آقاجان وشهر چغابل سكونت دارند5- شيراونددر روستاي شيراوند وتعدادي از آنها در روستاي رحمان آباد سكونت دارند6- گاوكش كه در روستاهاي كهريز وگيژان پراكنده اند7- درويش كه در روستاهاي كهريز گيژان وگلستانه سكونت دارند8- گراوند كه درروستاي محمد آباد وتعدادي از آنهادر روستاي رشنوسكونت دارند .

جمعيت اين شهرستان بالغ بر 38701 نفر بوده كه درقالب 9449 خانوار توزيع شده اند كه از اين تعداد 19217 نفر مرد و 19484 نفر زن مي باشداين شهرستان داراي دوبخش سوري ومركزي با33 روستا مي باشدكه در بخش مركزي21292نفركه از اين جمعيت 5176نفر در شهر چغابل و16116نفر در روستاها سكونت دارندودر بخش سوري 17409نفر سكونت دارند.

وجه تسميه رومشكان

در مورد وجه تسميه رومشكان روايات گوناگوني وجود دارد،آنچه دراغلب كتاب هاي تاريخي آمده بدليل شكست روم از سپاه ايران دراين منطقه، به روم شكن معروف وبعدها به رومشكان تغيير نام داده.

و البته لازم به ذكر است كه از طرف اهالي منطقه روايت ديگري هم وجود دارد كه مي گويند اين منطقه محل زندگي رامشگران بوده كه رامشگران بعداًتغيير نام داده به رومشكان

تركيب جنسي

بر اساس آمارهاي تهيه شده در شهرستان رومشكان جمعيت مردان به مقدار كمي از جمعيت زنان بيشتر است كه در مقابل هر 102 نفر مرد 98 نفر زن وجود دارد كه در مقايسه با استان تعداد مردان منطقه كمتر مي باشد

مهاجرت

هر گونه جابه جايي را مهاجرت گويند و بر دو نوع است : مهاجرت دائمي و فصلي كه در منطقه رومشكان بيشتر از نوع مهاجرت فصلي است روستائيان به شهرها و مراكز صنعتي كه اين نوع مهاجرت به عللي از جمله محدوديت امكانات و مشكلات مادي ، فرهنگي، و اداري در منطقه است منطقه رومشكان بدليل نداشتن آبهاي دائم از جمله رودخانه ها بيشتر به كشت ديم روي آورده اند و از آنجا كه كشت ديم نياز به كارهاي مداوم در طول سال ندارد و بعد از كشت مردم بيكار هستند بيشتر مردم جهت كار به شهرهاي بزرگ از جمله تهران روي مي آورند يك نوع مهاجرت ديگر جابجايي بعضي از ايلات و عشاير منطقه جهت اسكان و حركت ييلاق و قشلاق آن ها مي باشند .

بطور كلي دلايل گوناگون مهاجرت در اين منطقه عبارتند از :

1- محدوديت زمينهاي كشاورزي آبي و افزايش سريع جمعيت

2- تحصيلات عالي جوانان ونبود كار در ارتباط با رشته هاي تحصيلي آنها درشهرستان

3- عدم توجه جدي به توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي

4- پايين بودن درآمدروستائيان

5- نزاع هاي دسته جمعي ومهاجرت اجباري عده ايي از مردم

6- وقوع انقلاب و تشكيل نهادهاي انقلابي و جذب تعدادي در اين گونه ها نهاد ها

7- عوامل تاريخي و جغرافيايي يكي ديگر از موارد مهاجرت بوده

دين و مذهب

مردم رومشكان همه شيعه اثني عشري و ارادت خاصي به امام علي (ع) وخاندان امامت دارند خصوصاً امام حسين دارند مراسمات آنها در ايام شهادت امام حسين ويارانش بسيار ديدني است بطوري كه اكثريت جوانان خود را گل مي زنند ومردان وزنان مسن هم روي شانه هاي خود گل مي مالند تشيع در اين منطقه سوابقي ممتد و پيرواني متعصب دارد .
نژاد و زبان مردم شهرستان رومشكان

نژاد مردم لرستان ايراني و متعلق به قوم آريايي هستند . اين منطقه دو گويش عمده لكي و لري صحبت مي كنند اما اين گويش ها در زبان پهلوي باستان ريشه دارد به عبارتي بسياري از واژه هاي لري همان واژه هاي پهلوي اند و به صورتي دگرگون شده اند . در بخش مركزي رومشكان روستاهاي گيژان ، رنگين بان، محمد آباد گراوند ومهكي گويش لكي دارند ودر بخش سوري روستاهاي پادروند(عليا ،وسطي وسفلي)، مراد آباد وپاپي آباد،، حسين آباد گويش لكي دارنداماگويش لري در بخش مركزي شهر چغابل و روستاهاي خيردرار، گلستانه، بازوند اصل، رشنو ،لالوند، رحمان آباد، آقا جان وچغابورگويش لري دارند ودر بخش سوري رومياني نظرعليوند، موسي آباد (سفلي و عليا)، خاصي آباد، عزيز آباد، شيراوند، سفيدخاني، اسد آباد، چغاسبز، توحيد، شيخه آباد، سوري و رماوند گويش لري دارند

تاریخ به روز رسانی: 1393/09/10
Powered by DorsaPortal